Bostadsbristens landskap i Skåne

Skåne växer och antalet företag ökar. Även om bostadsbyggandet på sina håll ökar, sker det från en mycket låg nivå och inte alls i samma takt som behoven. Värst är det med hyresrätter, som nästan alla kommuner har brist på men ingen bygger tillräckligt av. Detta präglar landskapet på många sätt.

Illustration
Bostadsbrist i Skåne

Rapporten publicerades i oktober 2016

Rapporten ”Bostadsbristens landskap – Kalla fakta om folk och hus i Skåne 2016” ger flera bilder av den skånska bostadsmarknaden. Hur ser det ut, på bredden och på djupet? Vi har sammanställt offentlig fakta och statistik om vårt boende och våra bostäder. Allt ger stöd för konstaterandet att det behöver byggas betydligt fler bostäder i Skåne.

I rapporten

Under rubriken Bostadsbristens landskap lyfts den brist på bostäder som finns i många skånska städer fram. I siffrorna över pendling mellan bostad och arbete samt den stora inflyttningen syns det att bostadsbyggandet inte hållit jämna steg med utvecklingen. 

Allra tydligast märks bristen på bostäder för den som ska göra sitt inträde på bostadsmarknaden. I enbart Malmö och Lund saknas det drygt 13 000 bostäder för att tillgodose unga vuxnas behov av en egen bostad. 
I kapitlet Skillnad mellan olika boendeformer belyses den delade bostadsmarknaden. Statistik från SCB visar hur olika familjetyper bor i landskapet och det finns fakta om barn och ungas uppväxtvillkor relaterat till boendeform. Delar av statistiken är speciellt framtagen för Hyresgäst­föreningen. 

I detta kapitel redovisas även fakta om den orättvisa beskattning som hyresrätten och hyresgäster utsätts för. Skatteregler som också får till följd att det byggs alltför lite hyresrätter, och att det som byggs ofta har hyresnivåer som utestänger många.

Vi fördjupar oss i boendekostnaderna i ett eget kapitel. Att bo i nyproducerat är dyrt, och det är många gånger också kostsamt att bo i nyrenoverat. Vi visar den stora skillnaden i hyra mellan nya och äldre hus. 

Vår undersökning av 15 privata fastighetsbolag i södra Skåne visar att det är riktigt lönsamt att äga och förvalta hyreslägenheter. Rapporten avrundas med en närmare titt på skillnader inom städer och mellan städerna. 

Alla sist i rapporten finner du 33 kommunsidor, en sida för var och en av Skånes kommuner. Här finns jämförelser med andra kommuner när det gäller befolkning, bostäder samt de kommunala bostadsföretagen. 

Seminarium

Se seminariet som hölls i samband med att rapporten publicerades: