ما با هم جلو کرایه به نرخ بازار را می گیریم

کرایه به نرخ بازار به این معنی است که صاحب خانه خودش در مورد کرایۀ شما تصمیم می گیرد، بدون آن که شما از طریق انجمن کرایه نشین ها حق معامله دسته جمعی را داشته باشید. امکان مرسوم ساختن کرایه به نرخ بازار در سویدن وجود دارد وجود دارد و انجمن کرایه نشین ها می خواهد مانع این کار شود.

 امروز کرایه میان مالکان خانه ها و کرایه نشین ها، که توسط انجمن های کرایه نشین ها از آنها نمایندگی صورت می گیرد، مورد مذاکره قرار می گیرد و این موضوع باعث می گردد تا کرایه ها عادلانه باشند.   کرایه باید برای همه اپارتمان های مشابه، یکسان باشد! (مقدار کرایه) باید توسط کیفیت و موقعیت ملکیت تعین شود نه این که چه کسی می تواند بیشترین کرایه را بپردازد.

برای شما به عنوان یک کرایه نشین، مذاکره در مورد کرایه به شکل گروهی یک ضمانت بوده و به این معنی است که این امکان وجود ندارد که کرایه به طور دلخواه بالا برده شود. ما در انجمن کرایه نشین ها از شما در مذاکره برای کرایه نمایندگی می کنیم.

دولت (سوسیال دموکرات ها و حزب محیط زیست) همراه با (حزب مرکز) و (لیبرال ها) می خواهند "تعین آزادانه کرایه برای اپارتمان های تازه ساخته شده” را مرسوم بسازند.    این به معنی کرایه به نرخ بازار برای اپارتمان های کرایی تازه ساخته شده می باشد. 

ما به این باور هستیم که در دراز مدت کرایه به نرخ بازار برای همه اپارتمان ها اعتبار خواهد داشت، زیرا معامله گروهی از بین میرود.    کرایه به نرخ بازار، برای تعداد بیشتر افراد کرایه های خیلی گزاف را در بر خواهد داشت.  ممکن است در برخی محلات کرایه ها تا 50 فیصد افزایش بیابد.

تعداد بیشتر کرایه نشین ها و رای دهنده ها با کرایه به نرخ بازار مخالف اند. اما با وجود آنهم سیاستمداران این موضوع را پیشنهاد می نمایند. 

اکنون ما در انجمن کرایه نشین ها به شدت مبارزه می کنیم تا این موضوع عملی نشود. امید است شما بخواهید کمک کنید!

چطور می توانید برای جلوگیری از کرایه به نرخ بازار کمک کنید؟

بهترین شیوه اینست تا برای سیاستمداران نشان داده شود که تعداد افراد مخالف کرایه به نرخ بازار، زیاد است!

  • شما می توانید اشتراک نموده و در زیر یک فهرست جمع آوری اسم، امضاء نمایید. لینک LINK

  • شما می توانید پوستر ها و اعلامیه ها را چاپ نموده و در منطقۀ تان تکثیر نمایید. لینک 
    PDF
    PDF

  • شما می توانید در فیسبوک، توییتر و ایمیل یا پُست الکترونیک آن را با دیگران شریک بسازید.

  • شما می توانید با سیاستمداران در کمون تان و یا هم در پارلمان تماس بگیرید. در ویب سایت کمون نوشته شده است سیاستمداران کمون کدام افراد اند. در اینجا (link)می توانید ببینید کدام سیاستمداران در پارلمان از منطقۀ شما نمایندگی می کنند. 

مهم است تا کمک نمایید و زمانی که ما یکجا با هم این کار را انجام بدهیم، تقویت می یابیم. سویدن دارای 3 میلیون کرایه نشین می باشد.  در مشارکت با هم در برابر کرایه به نرخ مبارزه می کنیم!