Hyresgästföreningen
Hyresgäst­föreningen
Hyresgäst­föreningen Region västra Sverige

Den externa utredningen om regionstyrelsen i Västra Sverige är nu färdig

Det är förbundsstyrelsen som har tillsatt en extern utredning av jurister för att titta närmare på de allvarliga misstankarna om ekonomiska oegentligheter inom regionstyrelsen i västra Sverige. Utredningen är nu färdig och visar på ett flertal allvarliga överträdelser mot gällande riktlinjer och principer. Den sammanvägda bedömningen innebär att regionordföranden som dessutom är ordförande för Hyresgäst­föreningen Angered har gjort sig skyldig till synnerligen allvarliga överträdelser av stadgar och andra styrdokument.

Som underlag för utredningen har berörda förtroendevalda bland annat i regionstyrelsen intervjuats och en stor mängd material har gåtts igenom. Ett särskilt ansvar faller här på ordföranden för styrelsen i Angered och i region Västra Sverige som själv deltagit i beställningen av annonser för Angered, trots ett underskott i slutet av oktober 2019.

–Jag ser oerhört allvarligt på det här samtidigt som jag är glad över att våra kontrollfunktioner larmar om något inte stämmer. Det här handlar om våra medlemmars pengar och det måste vi hantera väl. Nu tar vi denna information vidare för att besluta om vilka åtgärder vi blir tvungna att vidta i denna situation, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgäst­föreningen.

Samma person som det riktas särskilt allvarlig kritik mot har dessutom:

- i sin roll som regionordförande underlåtit att göra regionstyrelsen uppmärksam på den ekonomiska situationen i hyresgäst­föreningen Angered över vilken regionstyrelsen hade tillsynsansvar.

- beställt ett stort antal annonser utan att ha befogenhet till detta

- attesterat fakturor som inte borde ha attesterats

- medverkat till ett kraftigt överskridande av Angereds budget

Situationen sätts på sin spets då våra regionsrevisorer har konstaterat att styrelsen i Angered har handlat i strid med föreningens stadgar genom brister i tillsynsansvaret av de lokala hyresgäst­föreningarna, samt visat på bristande kontroll av ekonomin genom ett överskridande med 761 329 kronor, för bland annat ej budgeterad verksamhet. De avstyrker också att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. I helgen valde dock årsmötet att göra det motsatta.

Inom kort kommer förbundsstyrelsen att överväga om ytterligare åtgärder behöver vidtas gentemot regionordförande i västra Sverige som dessutom är ordförande för Hyresgäst­föreningen Angered, samt om åtgärder behöver vidtas gentemot Hyresgäst­föreningen Angered.

Det är väldigt allvarlig kritik som både riktas och styrks från de förtroendevalda revisorerna och detsamma förekommer dessutom i den externa rapporten. 

–Vi agerar för att säkerställa en säker hantering av regionens resurser. I de oroliga tider som nu råder är vår uppgift viktigare än någonsin. Det är många hyresgäster som sätter sin tilltro till oss och med all rätt. Detta måste vi förvalta, något annat hör inte hemma i Hyresgäst­föreningen säger Marie Linder.