Lena Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen Göteborg och Ronny Bengtsson, tf ordförande i Hyresgästföreningen region Västra Sverige
Naturskyddsföreningen/Hyresgäst­föreningen

Debatt: Omtag krävs i miljöpolitiken

All samhällsutveckling bärs fram av de individer som lever och verkar i den. Medborgarna måste inkluderas för att uppnå ett hållbart samhälle. Nu ligger den nya kommunala översiktsplanen på bordet, men den svarar inte på de stora utmaningar som vi står inför, därför behövs ett omtag och ett nytt demokratiskt grepp skriver Naturskyddsföreningen i Göteborg och Hyresgäst­föreningen.

Göteborgs stad ska vara den mest progressiva staden i världen avseende miljö och klimat. I den progressiva ambitionen borde även en utveckling av den demokratiska aspekten finnas med.

Brundtlandsrapporten som ligger till grund för Agenda 2030, nämner demokrati och medbestämmande som en av fyra bärande principer: För att alla ska kunna och vilja bidra till hållbar utveckling är det viktigt med medborgarnas delaktighet i beslutsfattande och att man faktiskt kan påverka utvecklingen. Samtidigt rimmar nya översiktsplanen (ÖP) inte särskilt väl med Agenda 2030.

ÖP ska vara bärande för hur vi bygger staden i fråga om infrastruktur, bostäder, gröna och blåa samband. Den anger riktningen och är verktyg för att skapa hållbara boendemiljöer, levande stadsliv, mötesplatser, parker, smarta mobilitetslösningar och bevarande av artrika naturmiljöer.

Dessutom har Coronaviruset bidragit till att förslaget på ny ÖP redan blivit inaktuell.

Vi behöver mer och bättre infrastruktur för cykel, yta för människan, närnatur och bättre boendemiljöer. ÖP måste anpassas därefter.

Det kräver balans mellan många intressen och komplexa samspel där processen med att ta fram en ny ÖP behöver belysas från så många håll som möjligt. En väl genomförd dialog med invånarna ger goda förutsättningar för en stadsplan som har bemött eventuella risker, samt kan hantera framtidens utmaningar. Här fyller Naturskyddsföreningen och Hyresgäst­föreningen en väsentlig roll i sin nära kontakt med medborgarna. Här finns en mångfald av fackkompetens, stora kunskaper och gedigen erfarenhet. Här finns kulturgeografer, arkitekter, trafikplanerare, hållbarhetsstrateger, bostadspolitiska experter och dialogexperter för att nämna några. Vi är också universitetsstudenter, forskare och verksamma inom näringslivet. Men framförallt är vi en folkrörelse med tusentals medlemmar som är experter på att leva och bo i Göteborg.

Naturskyddsföreningen och Hyresgäst­föreningen bildades för över hundra år sedan. Tack vare vår långa erfarenhet har vi byggt upp en stor trovärdighet i miljöfrågor, boendemiljöer och stadsbyggnad. När vi talar, då lyssnar i regel politikerna.

Vi tillåts granska detaljplaner, driva medborgarprojekt och vi träffar politiker och förvaltningar, men det ideella engagemanget måste stå i ständig givakt som bevakare av stadens utveckling. Vi behöver inkluderas i arbetet med ÖP på ett betydligt mer genomgripande sätt i ett mycket tidigare skede än vad remissförfarandet medger. Att föreningslivet får vara med på ett par korta träffar när det mest övergripande och betydelsefulla dokumentet för staden framarbetas räcker inte. Vi behöver träffa staden återkommande under denna process och diskutera framtida boendemiljöer, klimatanpassningsstrategier och infrastruktur.

Vi vill även se en kommission bestående av representanter från föreningslivet. För att sprida kunskapen och möjligheten att delta demokratiskt behöver staden anställa ÖP-ambassadörer. Medborgarna är nyttjare av slutresultatet och därför behöver medborgarna inkluderas som sakägare. De lokala kunskaperna behöver bättre tas tillvara och tas på allvar. Här kan föreningslivet fungera som samordnare. Göteborgsförslaget kan utvecklas så att även ideella organisationer får lämna förslag. Om man ska vara progressiv, ska den demokratiska aspekten med för att på ett ärligt sätt tillmötesgå Agenda 2030.

Fler engagerar sig i våra föreningar för att pusha politiker och skapa opinion i medierna. Våra föreningar krokar nu arm i fler och fler frågor och bildar en allt starkare röst. Staden behöver omfamna denna breda rörelse och bjuda in oss till förhandlingsbordet. Vi vill och vi kan påverka, tillsammans gör vi skillnad.

Ronny Bengtsson, tf regionordförande på Hyresgäst­föreningen

Lena Nilsson, ordförande Naturskyddsföreningen Göteborg