bostadsområde malmö

Rimliga hyror bra för Umeå

Hyresnämnden i Umeå har avslagit tre privata fastighetsägares yrkande om att få höja redan hög nyproduktionshyra med i vissa fall 500 kronor i månaden. Beslutet är välmotiverat, rätt och riktigt och visar att den svenska modellen med presumtionshyra fungerar. Den förlorande parten är förstås missnöjd och Fastighetsägarna Mittnord använder beslutet som ett argument i sina försök att skjuta systemet i sank.

Presumtionshyressystemet fungerar bland annat som skydd för fastighetsägare vid nyproduktion. Hyran fastställs för de kommande 15 åren genom förhandlingar mellan fastighetsägaren och Hyresgäst­föreningen och garanterar således att kalkylerna går ihop. Presumtionshyran ligger högre än hyrorna för likvärdiga hyreslägenheter och i de aktuella fallen är hyrorna redan nu bland de högsta i Umeå.

Det finns också en möjlighet, inte en rättighet märk väl, att justera dessa hyror om hyresutvecklingen för likvärdiga lägenheter på orten skulle ändras dramatiskt. Det skulle till exempel kunna handla om en oväntad chockhöjning av taxorna i Umeå, men någon sådan har vi inte sett till.

Tvärtom måste de kostnadsökningar som uppstått sedan de aktuella fastigheterna uppfördes ha ingått i de kalkyler som gjordes innan spaden sattes i jorden. Fastighetsägarna diskvalificerar alltså sina egna ekonomer genom att redan efter bara något år vilja höja den överenskomna hyran ytterligare, utan någon som helst motprestation gentemot sina hyresgäster.

Tanken med presumtionshyressystemet är ju att hyrorna efter 15 år ska fasas in i bruksvärdesystemet. Detta omöjliggörs om de redan höga nyproduktionshyrorna skulle höjas i samma takt som hyrorna i det äldre beståndet. Det här vet naturligtvis Fastighetsägarna, som tar tillfället i akt och försöker saluföra sina orimliga krav som ett argument för att systemet inte fungerar.

Det är viktigt att komma ihåg att det är lönsamt att vara fastighetsägare, hyresrätten har varit en attraktiv investering under de senaste 20 åren. Det är dessutom en tillgång med relativt säkra intäkter och det finns ingen anledning att tro att detta ska förändras.

Att Fastighetsägarna ropar varg kan man alltså ta med ro, det handlar förstås egentligen om deras iver att införa fri hyressättning. För att se sambandet behöver man inte ens vara särskilt konspiratoriskt lagd, de säger detta rakt ut i ett pressmeddelande. I samma text påstås dessutom att Hyresgäst­föreningen skulle ha vägrat förhandla om dessa hyreshöjningar, vilket är att handskas ovarsamt med sanningen.

Vi har tvärtom lagt fram ett förslag till lösning som skulle ge rimliga hyreshöjningar, även för de lägenheter som omfattades av Hyresnämndens beslut, och säkerställa förutsägbarhet för såväl fastighetsägare som hyresgäster. Fastighetsägarna ville dock inte förhandla om varken villkor eller nivåer, utan valde istället att använda Umeå som ett slagträ i den bostadspolitiska debatten.

Det krävs helt andra åtgärder än förändringar i hyressättningssystemet för att öka nyproduktionen av hyresrätter. Det handlar i stället om åtgärder som rör finansiering, skatter och mark och en diskussion om hur vi får fram fler lägenheter med hyror som människor har råd att efterfråga.

En bostad är inte vilken vara som helst på en marknad. Alla har rätt till ett tryggt hem och därför måste vi bygga mer och billigare.

Kerstin Granberg Lundgren Ordförande Hyresgäst­föreningen Södra Västerbotten

Elisabeth Ennefors Enhetschef kommunikation och opinion
Hyresgäst­föreningen region Norrland