Lillemor Göranson, regionsordförande Hyresgästföreningen region Norrland
Åsa Eriksson

Hyresrätten viktig för social rättvisa

En av pusselbitarna för att alla ska få samma möjligheter i livet är boendet. Alla har rätt till ett tryggt och bra boende och här spelar hyresrätten en viktig roll.

Under de senaste 30 åren har hyresbeståndet dessvärre krympt genom ombildningar och otillräcklig byggtakt. Nu hotas dessutom hyresgästernas trygghet av förslaget om att införa marknadshyror. Ägande har blivit den skattemässigt gynnade upplåtelseformen, medan stöd till hyresrätten har avskaffats eller reducerats.

Hyresrätten har tyvärr fått oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt. Vi vill därför visa på dess stora förtjänster i en ny forskningssammanställning och vi vänder oss särskilt till våra politiker. Se fördelarna med hyresrätter och satsa på bostäder som vanligt folk har råd med!

Hyresrätten erbjuder en rad kvaliteter som andra boendeformer saknar. I en hyresrätt har du möjlighet till ett bekymmersfritt boende som anpassar sig efter dig. Du ringer hyresvärden när något behöver repareras och du kan byta lägenhet när din livssituation förändras eller du får ett nytt jobb.

Utan krav på lån, mäklararvoden och kontantinsatser är det ekonomiska risktagandet mindre. Hyresrätten är ett tryggt och bekvämt boende med stor valfrihet både för dig som vill bo en kortare tid och för dig som har hittat hem.

En välfungerande hyresmarknad går hand i hand med en god levnadsstandard och skapar möjligheter för ekonomin och människor att utvecklas. Hyresrätten är viktig för att möjliggöra för unga vuxna att flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv. Över hälften av de som flyttat hemifrån gör det genom att hyra sin första bostad.

Bristen på hyresrätter och på rimligt prissatta bostäder gör att människor blir beroende av sina föräldrar för att kunna flytta hemifrån, vilket leder till minskade möjligheter och ökade klyftor. De delar som inte har tillgång till en privat förmögenhet hamnar på efterkälken och riskerar att missa studieplatser eller jobbmöjligheter.

Erfarenheter och forskning visar att hyresrätten bidrar till en större mångfald i bostadsområdena. Den politiska diskussionen om hyresdominerade områden fokuserar ofta på segregation snarare än mångfald. Vad många politiker glömmer är att de hyresdominerade områdena ofta är de med störst mångfald, medan områden med mycket ägt boende inte har lika stor blandning. Därför behöver kommunerna snarare se till att bygga fler hyresrätter där.

Kommuner med högre andel hyresrätter är generellt sett bättre på att hålla en byggtakt i paritet med en växande befolkning än andra kommuner. Ett stort allmännyttigt bestånd gör att blandningen av olika inkomstgrupper som bor där blir större och därmed kan segregationen minska.

Bostadspolitiken formar inte bara bostadsbeståndet, utan även samhällets utveckling på ett bredare plan och har stor inverkan på den sociala rättvisan. Vi behöver fler hyresrätter som vanliga människor har råd med.

Lillemor Göranson
Ordförande Hyresgäst­föreningen Norrland