Bostadsbristen ett hot mot utsatta kvinnor

Bostadsbrist och höga hyror - ännu ett hot mot utsatta kvinnor

Hemmet ska vara en trygg plats, men så ser inte tillvaron ut för många kvinnor som lever i skräck på grund av våld i nära relationer. Vi behöver fler bostäder till rimliga kostnader, för att underlätta att komma ifrån en dålig relation.

Bostadsbristen ett hot mot utsatta kvinnor

Internationella kvinnodagen infaller den 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen instiftades redan 1910, ungefär samtidigt som den första hyresgäst­föreningen såg dagens ljus.

Tyvärr finns fortfarande all anledning att uppmärksamma dessa frågor, exempelvis brott i nära relationer som ofta drabbar just kvinnor. Brotten sker som regel i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för såväl polisen som det övriga rättsväsendet. Det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa den som är utsatt.

Statistiken visar på dystra siffror

Enligt Brottsförebyggande rådet uppgick antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation till 15 fall 2021, motsvarande nästan två tredjedelar av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Totalt inkom 33 960 brottsmisstankar registrerade som brott i parrelation under 2021, ungefär lika många som året innan, enligt Åklagarmyndigheten.

Sveriges Kommuner och Regioner menar att det ofta är en lång process för en utsatt att lämna en våldsutövande partner och att forskning och erfarenhet visar att det är vanligt att kvinnan försöker lämna mannen tre till åtta gånger innan hon till slut lämnar. Svårigheten att hitta en bostad är en av de faktorer som hindrar.

Bilden bekräftas av Hyresgäst­föreningens rapport Hyresgästerna 2022, som slår fast att kvinnor är mer ekonomiskt utsatta än män, exempelvis vid en skilsmässa. Av de kvinnor som bor i hyresrätt uppgav cirka 30 procent att de inte skulle ha råd att bo kvar efter en separation.

År 2021 bodde 90 procent av Sveriges befolkning i en kommun med bostadsbrist och för den som vill ta sig ur en destruktiv relation är naturligtvis bostadsbristen ytterligare en försvårande faktor. Boverket beräknar att det behöver byggas en halv miljon lägenheter per år fram till 2025. Detta är långt ifrån dagens byggtakt, det rådande ekonomiska läget har tvärtom lett till att bostadsbyggandet störtdykt.

Kommunerna måste ta ansvar

Många kommuner kan och måste göra mer för att säkra allas rätt till ett eget tryggt hem. Det kan handla om att höja målsättningen för bostadsbyggandet och ge allmännyttan i uppdrag att bygga och erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor. Staten ska i sin tur stötta kommuner som planerar för fler bostäder genom en kommunal byggbonus samt hjälpa till med finansieringen genom investerings­stöd och förmånliga bygglån. Merparten av det som byggs bör vara hyresrätter.

Goda samhällen byggs bäst av trygga människor och ytterst handlar den hundraåriga kampen för kvinnors och hyresgästers rättigheter i mångt och mycket om just detta, att skapa trygghet. En fråga som är mer aktuell än någonsin.