Sedlar som ligger på ett hyresavi
Birgitta Gustafsson

Förhandling gav 134 miljoner kronor lägre hyra

Hyresgäst­föreningen spelar en viktig roll som motpart till bostadsbolagen i de årliga förhandlingarna om hyreshöjningar. En sammanställning visar att utan hyres­förhandlingar skulle hyrorna i de fyra nordligaste länen vara nära 134 miljoner kronor högre än vad de är idag.

Årets hyres­förhandlingar är avslutade på de flesta håll i länet. I normalfallet går processen till så, att bostadsbolagen yrkar på en höjning av hyran för det kommande året, därefter vidtar förhandlingar med Hyresgäst­föreningen och
i slutänden nås en överenskommelse. Skillnaden mellan bostadsbolagens yrkanden och de överenskommelser som görs utgör en besparing för hyresgästerna.

- Samhället tjänar på att hushållens konsumtionsutrymme inte äts upp av hyreshöjningar. Den här sammanställningen visar på ett konkret sätt nyttan med det system vi har idag på den svenska bostadsmarknaden, med kollektivt förhandlade hyror, säger Marie Hjorth, förhandlingschef.

I sammanställningen ingår cirka 114 400 lägenheter, varav cirka 62 400 lägenheter i kommunernas allmännyttiga bostadsbolags bestånd.