Porträtt på Hyresgästföreningens förbandschef
Filippa Ländin

Hyresgäst­föreningen granskar de privata fastighetsföretagens ekonomi

Med hjälp av fastighetsbolagens egna redovisningar granskar Hyresgäst­föreningen varje år fastighetsägarnas ekonomi i rapporten De privata fastighetsföretagens ekonomi. I årets rapport analyserar Hyresgäst­föreningen drygt 30 privata fastighetsägare i hela landet. Bilden är tydlig: den ökade inflationen har inte satt några spår i företagens ekonomi. Trots inflationen, ökade taxor och ökade priser på byggmaterial har de privata fastighetsägarna lyckats ökat sina marginaler.

– I år står hela samhället inför ett tufft ekonomiskt läge. Många hyresgäster lever redan idag på marginalen. Samtidigt går fastighetsbranschen år efter år som tåget. När vi granskar fastighetsbolagens egna redovisningarfår vi det svart på vitt: kraven på kraftigt höjda hyror är helt orimliga. Hyresrätten kan inte bara vara en kassako för landets fastighetsägare utan måste också vara ett tryggt hem för Sveriges hyresgäster, säger Erik Elmgren, förbundschef Hyresgäst­föreningen.

I rapporten De privata fastighetsföretagens ekonomi analyserar rapportförfattarna Peter Olsén och Sofie Lindberg kostnadsutvecklingen för drygt 30 privata fastighetsägare spridda över landet. Uppgifterna har hämtats ur företagens offentliga årsredovisningar för perioden 2019 – 2021, fram till och med kvartalsrapporterna för kvartal 2 2022. Totalt berör analysen ca 240 000 lägenheter, motsvarande cirka en tredjedel av de lägenheter i landet som ägs och förvaltas av privata fastighetsägare. Med ett så brett urval ger rapporten en representativ bild av branschen i sin helhet, och den samlade bilden är en bransch med mycket stabil och god ekonomi. Uthyrningsläget är mycket positivt och har varit så nu under flertalet år. Det finns i princip inga varaktigt vakanta lägenheter. Företagens ekonomi har gynnats av ett flerårigt lågt ränteläge.

– Den här dubbelheten vi ser från fastighetsägarnas sida sticker i ögonen. Ena stunden kräver de rekordhöga hyreshöjningar för att ”rädda hyresrätten”. Men när de i nästa stund ska rapportera till sina ägare får vi läsa om starka resultat och god avkastning. Vi på Hyresgäst­föreningen får dagligen mängder av samtal från oroliga hyresgäster som redan har svårt att få budgeten att gå ihop. Hur kan fastighetsägarna motivera de här chockhöjningarna av hyrorna när deras ekonomi under så lång tid varit urstark? Den frågan får fastighetsägarna gärna svara hyresgästerna på, säger Peter Olsén, författare av rapporten och förhandlingschef i Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Tabell redovisning över bolagen  

Om rapporten:

Hyresgäst­föreningen har tagit fram rapporten De privata fastighetsföretagens ekonomi för att analysera utvecklingen av intäkter och kostnader i fastighetsbranschen samt hur förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter har förändrats under de senaste åren. I rapporten ges en övergripande bild av hur branschen har utvecklats. Sammantaget visar rapporten att företagen både idag och historiskt visar en stark ekonomi.


Fastighetsägarnas egna ord från delårsrapporterna i juni 2022:

Willhem
”Sammanfattningsvis innebär det här nya förutsättningar på finans- och fastighetsmarknaden. De fulla konsekvenserna är svåra att överblicka, men trots bristande tillgång på byggmaterial och höga energipriser kan vi konstatera att vår verksamhet inte påverkats i någon större omfattning hittills under året. På våra hyresrätter är efterfrågan fortsatt god.”

Trianon
”I en föränderlig omvärld kantad av stigande inflation, ränteoro samt ökade energikostnader står Trianon stabilt. Vårt förvaltningsresultat är oförändrat trots att det belastats med ökade energikostnader om cirka 4 Mkr. Med ett framgångsrikt uthyrningsarbete under kvartalet fortsätter vi att öka vår intjäningsförmåga. Den stigande inflationen indikerar ökade räntekostnader framöver, men med 43 procent räntesäkrat i vår låneportfölj begränsas påverkan på resultatet.”

Brinova
”Brinova åtnjöt ännu ett starkt kvartal med fortsatt god resultatutveckling mycket tack vare en effektiv egen förvaltning.”

Studentbostäder Norden
”Vi har under de senaste åren ökat vår överskottsgrad kontinuerligt.”

KlaraBo
”Förutsättningarna i omvärlden har förändrats och vi står inför nya tider. Samtidigt är vårt bostadsbestånd fullt uthyrt, vi har stabila kassaflöden med en låg vakansrisk och vi har tillgång till kapital och bankfinansiering både på kort och lång sikt. Även om osäkerheten i omvärlden fortsatt är hög står KlaraBo starkt och vi är väl rustade för tuffare tider.”

Hyresgäst­föreningen Riksförbundet
Gilda Romero
072-549 11 55
press@hyresgastforeningen.se

Region Norra Skåne
Ludvig Bayerlein
0705- 59 17 79
press.norraskane@hyresgastforeningen.se