Stadsgata med en temporär byggd sittplats.
Elin Lilja
Hyresrätten behövs för att skapa såväl social som ekonomisk hållbarhet i samhället, och den bidrar till en dynamisk stad.

Debatt: Hyresrätten är avgörande för stadens utveckling!

Under de senaste 30 åren har hyresbeståndet krympt genom ombildningar, otillräcklig byggtakt och nu hotas hyresgästernas trygghet genom förslaget om att införa marknadshyror. Ägande har blivit den skattemässigt gynnade upplåtelseformen, medan stöd till hyresrätten har avskaffats eller reducerats.

Hyresrätten har tyvärr fått ett oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt. I vår nya forskningssammanställning ”Hyresrättens förtjänster —en kunskapsöversikt” vill vi visa på hyresrättens stora förtjänster. Nu vänder vi oss till er kommunpolitiker att se fördelarna med hyresrätter och satsa på bostäder som vanligt folk har råd med.

Hyresrätten erbjuder en rad kvaliteter som andra boendeformer saknar. I en hyresrätt har du möjlighet till ett bekymmersfritt boende som anpassar sig efter dig. Du ringer hyresvärden när något behöver repareras och du kan byta lägenhet när din livssituation förändras eller du får ett nytt jobb. Utan krav på lån, mäklararvoden och kontantinsatser kan du hyra din lägenhet utan något ekonomiskt risktagande. Hyresrätten är ett tryggt och bekvämt boende med stor valfrihet både för dig som vill bo en kortare tid och för dig som har hittat hem.

En välfungerande hyresmarknad går hand i hand med en god levnadsstandard och skapar möjligheter för ekonomin och människor att utvecklas. Hyresrätten är viktig för att möjliggöra för unga vuxna att flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv. Över hälften av de som flyttat hemifrån gör det genom att hyra sin första bostad.

Bristen på hyresrätter och på rimligt prissatta bostäder gör att många blir beroende av sina föräldrar för att kunna flytta hemifrån, vilket leder till minskade möjligheter och ökade klyftor. De som inte har tillgång till en förmögenhet riskerar att missa studieplatser eller jobbmöjligheter och därmed hamna på efterkälken.

Rörligheten och flexibiliteten som finns i hyresbeståndet gör att arbetsmarknaden fungerar bättre. I våra storstäder har många företag tagit på sig ett eget bostadsförsörjningsansvar för att kunna lösa bostadsbehovet för inflyttad personal. Många vittnar dock om att de ser detta som en nödlösning. En större andel tillgängliga hyresrätter skulle lösa saken bättre.

Den lokala politiska diskussionen om hyresdominerade områden fokuserar ofta på segregation snarare än mångfald. Vad många politiker glömmer och som både erfarenheter och forskning visar är att hyresdominerade områdena är de som oftast har störst mångfald. Hyresrätten bidrar till en större mångfald än områden med mycket ägt boende som brukar bli mer homogena. Därför behöver kommuner snarare se till att bygga fler hyresrätter i områden där det idag finns ägt boende, om vi vill öka mångfalden i våra i bostadsområden.

Vi vet att kommuner med en hög andel hyresrätter generellt sett håller en byggtakt i paritet med en växande befolkning. Ett stort allmännyttigt bestånd gör att blandningen av olika inkomstgrupper blir större och därmed kan segregationen minska. Hyresvärdar, privata och allmännyttiga, har en långsiktig planering vilket leder till att bostäder byggs och renoveras med hög kvalitet.

Hyresrätten bidrar därmed till både den ekologiska och sociala hållbarheten i samhället!

Merete Sundholm, regionordförande för Hyresgäst­föreningen region norra Skåne