Två barn sitter vid ett fönster
Hyresgäst­föreningen

Debatt: Förhandlingarna om 2021-års hyreshöjning måste fokusera på hyresgästerna

Coronapandemin har fått stora effekter på hela omvärldsekonomin, så även Sveriges ekonomi. Arbetslösheten har stigit snabbt och väntas fortsätta stiga uppemot 10 % innan den vänder nedåt. Svensk BNP kommer falla rejält under 2020, inflationen är dämpad och lågränteläget kommer bestå under många år framöver. Trots detta vill många fastighetsägare höja hyrorna med runt 2,5 %, vilket såklart är ett helt orimligt krav.

Nästan en halv miljon människor är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och arbetslösheten uppgår för närvarande till runt 9 %. Hyresgästernas ekonomi påverkas givetvis negativt av att arbetslösheten förblir hög i år och under kommande år samt att de disponibla inkomsterna väntas minska. Samtidigt kommer svensk BNP falla kraftigt under 2020 och inflationen är dämpad, vilket för med sig att lågränteläget kommer bestå under lång tid framöver. 
 
Oaktat det ekonomiska läget har många fastighetsägare framfört krav om att höja hyrorna med runt 2,5 % inför 2021. Branschorganisationen Fastighetsägarna framför bland annat argument om att vi måste uppnå en hyresutveckling som säkerställer hyresrättens position som en viktig boendeform. Den löpande förvaltningen måste över tid ges förutsättningar att generera ett överskott som ger tillräckliga incitament för att kapital ska avsättas för långsiktig förvaltning av hyresrätter. Om så inte sker, kommer hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden att försvagas, enligt Fastighetsägarna. 
 
Vår bild är att bostadsbolagen kan se tillbaka på flera lönsamma år där innehavare av hyresfastigheter gynnats av hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge och den bästa långsiktiga avkastningen av alla fastighetssegment. MSCI:s bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter landade på 7,7 % under 2019, vilket är 0,5 procentenheter högre än året innan. MSCI undersöker också en längre tidsserie om 36 år och där kan vi konstatera att bostadsfastigheter är det fastighetssegment som har gett högst avkastning över tid, i konkurrens med andra fastighetssegment där marknadshyror tillämpas. 
 
Vi kan med det konstatera att hyresvärdarna på bostadsmarknaden absolut har en god avkastning på aggregerad nivå. Denna bild verkar delas av Sveriges Allmännytta som i sin ekonomiska statistik för 2019 skriver att driftnettona har utvecklats positivt, att räntorna har fortsatt nedåt samt att sjunkande avkastningskrav har medfört stigande marknadsvärden. Vi drar liknande slutsatser i vår rapport om bostadsföretagens ekonomi. 

Med detta sagt anser vi det självklart att årets förhandlingsrunda måste fokusera på hyresgästerna och deras situation i och med coronapandemin. Hyreshöjningar bör enbart bli aktuella i undantagsfall när det finns tydliga skäl för det. Vår förhoppning är därefter att vi kan återgå till mer traditionella sätt att förhandla hyror till nästa årsskifte, då denna undantagsperiod förhoppningsvis är till ända. 
 
Evalena Agertoft, förhandlingschef, Hyresgäst­föreningen region norra Skåne 
 
Pontus Wengsén, förhandlare, Hyresgäst­föreningen region norra Skåne 

 

Debatten publicerades i Norra Skåne 16 oktober och Hallandsposten 19 oktober.