Man med keps
Unsplash

Folkkraft

Folkkraft är en gemensam satsning av och med folkrörelsesverige i form av ABF, Folkets Hus och Parker, Verdandi, LO, Hyresgäst­föreningen och Unga Örnar. Satsningen började år 2018. PRO ingår från år 2020.

Bakgrund

Bakgrunden till Folkkraft var den allt mer ökande oron för utvecklingen som skett i Sverige. Många kommundelar runt om i Sverige brottas med stora utmaningar. För vuxna invånare kan det handla om avsaknaden av ett arbete, brist på ett tryggt och fungerande boende och låg möjlighet till inflytande. Barnen saknar ofta både en jämlik skola som tillgodoser deras behov och möjligheten till en aktiv fritid. Ojämlikheten påverkar också människors hälsa och livslängd.

Populistiska, rasistiska och exkluderande krafter ökar kraftigt i Sverige och omvärlden. Vi ser idag ett ojämlikt samhälle där alla invånare inte känner att dom har en självklar plats. Flertalet av de människor folkrörelsesverige vill nå ute i kommundelarna är inte medlemmar i några organisationer. Många av dom känner sig inte delaktiga i samhället och ser inte möjligheten till demokratiskt inflytande.

För att skapa långsiktig förändring krävs ett väl fungerande välfärdssystem i kombination med ett starkt civilsamhälle. Här såg de traditionella folkrörelseorganisationerna en stor och viktig uppgift. Det blev tydligt att vi i folkrörelsesverige måste prioritera att tillsammans med andra goda krafter skapa inkluderande och demokratiska plattformar och mötesplatser där alla människors engagemang fångas upp och alla ges samma möjlighet till personlig utveckling. Genom att fånga upp människors engagemang och skapa delaktighet kan denna utveckling stoppas och människors känsla av hopplöshet och maktlöshet byts ut mot glädje och framtidstro.

Den viktigaste skyddsfaktorn i samhället är ett väl fungerande välfärdssystem i kombination med ett starkt civilsamhälle. Här behöver vi i de traditionella folkrörelseorganisationerna ta vårt ansvar och vara en närvarande stark kraft för alla människors lika rätt och lika värde. De deltagande organisationerna förbinder sig att tillsammans arbeta för att utveckla organisationerna, hitta nya metoder att fånga upp lokalt engagemang och nå ut till fler människor.

Avsiktsförklaring

Genom Folkkraft vill organisationerna bli bättre på att lokalt, där organiseringsgraden är låg, organisera, bilda och bidra till att fler människor får makt över sina liv och möjlighet till inflytande. Genom Folkkraft ska plattformar och mötesplatser skapas, som förenar människor med olika bakgrund och över åldersgränser. I Folkkrafts arbete finns också en insikt om att våra egna organisationer behöver utvecklas och öppna upp för fler att engagera sig. Vi behöver bli bättre på att inkludera fler och vara representativ i större omfattning. För att få ökad kraft i denna förändringsresa ska vi tillsammans hitta lokala och konkreta utvecklingsprojekt för att ta oss vidare.

Syfte och mål

Folkkrafts målsättning är att skapa ett varaktigt och hållbart engagemang lokalt där våra organisationer är en självklar samlande kraft runt om bland alla orter i Sverige. Folkkrafts syfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling, med samarbeten, erfarenhetsutbyten och metodutveckling, framför allt i lokala områden som ska utgå från boende och det lokala föreningslivet. Folkkrafts mål är att motverka segregation och stärka folkrörelserna, genom att stärka organisering och mobilisering lokalt.

Kontakt

För mer kontakt, maila Sophia Lövgren (sophia.lovgren@hyresgastforeningen.se).

Läs om aktuella evenemang på Folkkrafts facebook sida: https://www.facebook.com/folkkraftsverige