Hållbar stadsutveckling enligt Hyresgästföreningen – LITA

Samhället står inför många utmaningar och arbetet med att skapa mer hållbara förutsättningar är en av de viktigaste. Hyresgästföreningen presenterar därför en rapport med förslag och goda exempel på hur detta arbete kan göras med fokus på både människor och stadsutveckling.

Första rapporten av fem om stadsutveckling

Med rapporten Hållbar stadsutveckling enligt Hyresgästföreningen – LITA, vill vi diskutera och lyfta hållbar stadsutveckling men även visa på hur vi skulle kunna nå dit. Genom att belysa olika påverkansfaktorer och utmaningar i samhället, samt hänvisa till goda exempel, kan vi få igång dialogen och sätta ytterligare fart på arbetet mot den hållbara staden.

Rapporten fungerar som ett diskussionsunderlag och en övergripande vägledning som ska kompletteras med ytterligare fyra rapporter – ett för respektive värdeord i konceptet LITA (Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv).

Planera utifrån boendes kunskap och behov 

I de undersökningar Hyresgästföreningen gör bland medlemmar är trygghet en av de viktigaste aspekterna för att trivas med sitt boende. Genom att ta vara på de boendes kunskap och i tidiga medborgardialoger lyssna av vad som skapar trygghet, trivsel och attraktiva boendemiljöer kan både byggare, planerare och politiker kartlägga behov och vad som efterfrågas. Ju tidigare dialog desto bättre förutsättningar för att planering och byggande rimmar överens med det som människor behöver och vill ha.

Fler hyresrätter till rimliga kostnader

Det behöver byggas fler hyresrätter till rimliga kostnader för att fler ska kunna komma in på bostadsmarknaden. För att åstadkomma det krävs olika insatser. Till exempel har Hyresgästföreningen tillsammans med SABO och Fastighetsägarna påpekat den skattemässiga obalansen mellan upplåtelseformer och att den måste justeras så att hyresrätten ges likvärdiga förutsättningar som äganderätten och bostadsrätten har.

Synen på hyresrätten som upplåtelseform behöver dessutom generellt stärkas så att den blir mer attraktiv. Ansvaret ligger på många aktörer, både inom den offentliga och privata sektorn. Det behövs samtidigt en kraftfull och hållbar bostadspolitik för att skapa rätt förutsättningar. I rapporten ges förslag på hur det ska kunna åstadkommas, dels lokalt dels på nationell nivå.

Detta krävs för en hållbar stadsutveckling

  • Kollektivtrafik, cykel och gående ska utgöra kriterierna för tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsutveckling - inte bil
  • Det behöver skapas grön- och blåytor för att främja växt- och djurliv samt trivsel
  • Kommunerna behöver inse de allmännyttiga bostadsbolagens roll för bostadsförsörjningsansvaret
  • Det behövs medborgardialog och trygghetsvandringar, tillsammans med kommun och byggaktörer, för att tidigt i processen skapa trygga och trivsamma boendemiljöer
  • Hyresgästinflytandet vid ombyggnation behöver stärkas
  • Det behöver byggas attraktivt och med estetiskt tilltalande arkitektur

Seminarium om hållbar stadsutveckling

Ta del av ett seminarium om rapporten nedan. Medverkande är Kenneth Berglund, Hyresgästföreningen, Siv Malmgren, John Matsson, Helena Klintström, WSP, Jan-Ove Östbrink, SKL och Alexander Ståhle, Spacescape.