Riksdagen vinterdag
Pexels Erhardsson

Remissvar 2023

Hyresgäst­föreningen svarar regelbundet på remisser av olika slag. Det är ett sätt för oss att påverka bostadspolitiken och att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2023-01-09
Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

2023-02-10
Utkast till förordning om gasprisstöd

2023-02-21
Naturvårdsverkets skrivelse Grovafall och farligt avfall

2023-03-01
Utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november-december 2022

2023-03-03
Förslag till förordning om elstöd till företag

2023-03-27
En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-29
Förlängning och höjning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader

2023-06-14
Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

2023-06-14
Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

2023-06-25
Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024

2023-08-25
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid händelse av brand i byggnader

2023-08-25
Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

2023-08-25
Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m

2023-08-25
Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader

2023-08-25
Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler samt upphävande av BBRAD och BBRBE

2023-08-25
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader

2023-09-01
Förlängning av det tillfälliga tillägsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av höga levnadsomkostnader

2023-09-18
Energimarknadsinspektionens utkast gällande underlag för fastställande av intäktsramar för tillsynsperioden 2024-2027

2023-09-25
Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om elnätföretagens intäktsramar

2023-10-20
Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om temperatur inomhus

2023-12-13
Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57)