Riksdagen vinterdag
Pexels Erhardsson

Remissvar 2021

Hyresgäst­föreningen svarar regelbundet på remisser av olika slag. Det är ett sätt för oss att påverka bostadspolitiken och att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2021-01-08
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet.

2021-01-19
Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna.

2021-04-09
Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverket byggregler.

2021-04-12
En gemensam angelägenhet (Jämlikhetskommissionen).

2021-04-14
Mått på bostadsbristen.

2021-04-14
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

2021-04-15
Utvärdering av Bokföringsnämndens K-regelverk.

2021-04-23
Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU 2020:75.

2021-05-24
Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

2021-05-24
Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader.

2021-06-15
ABFs riktlinjer.

2021-06-21
Lättare deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och massor.

2021-06-23
Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk.

2021-10-14
Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister.

2021-11-19
Ändringar av det statliga investerings­stödet till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus