Hyresrättens förtjänster
Hyresgäst­föreningen

Hyresrättens förtjänster

Genom att belysa hyresrättens förtjänster vill vi bidra till en nyanserad och mer träffsäker bild av den svenska bostadsmarknaden, och de samhälleliga vinster som en välutvecklad hyresmarknad för med sig. Bostadspolitiken formar inte bara bostadsbeståndet, utan även samhällets utveckling på ett bredare plan. En välorganiserad hyressektor går hand i hand med ekonomisk jämlikhet, generösa pensioner, långsiktigt god byggteknisk standard, prisstabilitet och jämn aktivitet i byggsektorn över konjunkturcykeln.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Hyresrättens förtjänster - en översikt i två delar.

Översikten består av två delar. En som fokuserar på hyresrättens socioekonomiska förtjänster och en som lyfter fram dess makroekonomiska förtjänster.

Med socioekonomiska förtjänster menar vi de sätt som hyresrätten bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Den svenska bostadspolitiken tog en social riktning under efterkrigstiden, med kollektivt ansvarstagande och en väl utbyggd allmännyttig bostadssektor. Vi drar fortfarande nytta av många av de goda effekterna som denna inriktning har haft. En professionell hyressektor med ett starkt rättsligt skydd för hyresgästen har bidragit till ett mer jämlikt samhälle med mångfald, där staten och inte familjen har ansvar att se till att det finns bostäder åt invånarna. Hyressektorn har också bidragit till goda förutsättningar för en välutvecklad socialförsäkring. Det politiska stödet för pensioner är nämligen starkare i länder med en större hyressektor eftersom det är svårare att vältra över välfärdskostnader på hyresgäster än på hemägare.

 

Med makroekonomiska förtjänster menar vi de sätt som beståndet av hyresrätter ger fördelar för Sveriges ekonomi i sin helhet. Forskningen visar att en välutvecklad, jämförelsevis stor hyressektor, fungerar som en skyddande barriär mot ekonomiska svängningar i omvärlden. Med färre som äger och fler som hyr förebyggs och mildras pågående ekonomiska chocker. Hyresgäster och bostäderna de bor i bidrar till goda grundförutsättningar genom att möjliggöra högre rörlighet och därmed mindre arbetslöshet. Hyresrätter bidrar till och med till högre rörlighet i det ägda beståndet, genom att stabilisera huspriser och därmed risken för hemägare att sälja med förlust. Att sälja med förlust har annars en betydande inlåsande effekt. Stabiliseringen av huspriser kommer genom hyressektorns förmåga att absorbera efterfrågan och impulser av högre efterfrågan på bostäder, orsakad av exempelvis demografi eller lägre ränteläge.

Bland de makroekonomiska förtjänsterna ingår också de positiva effekter som en välutvecklad hyresmarknad har för byggsektorn. En rapport från Tyréns visar att bostadsegoismen är lägre i kommuner med minst en tredjedel hyresrätter. I kommuner med större andel hemägare finns fler som har incitament att motsätta sig nybyggen, i syfte att skydda sig mot prisfall.