Man_funderar_penna_bord

2022 års uppsatsstipendium

Hyresgäst­föreningen utlyser under 2022 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat bostadspolitik och hyresmarknaden. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2022 till 31 juli 2022

Uppsatstema: Bostadspolitik och hyresmarknaden

Bostadsmarknaden är stadd i ständig förändring. Det råder omfattande bostadsbrist på samtliga tillväxtorter och särskilt stort är behovet av rimligt prissatta hyresrätter. Internationella investerare etablerar sig på den svenska marknaden, korttidsuthyrning och hotellifiering genom tjänster som Airbnb växer internationellt. Hyresgäster upplever problem vid ombyggnationer och hotas av renovräkning. Hyreslägenheter blir handelsvaror som ombildas eller säljs vidare från hyresvärd till hyresvärd.

Samtidigt är en fungerande bostadsmarknad helt central för att också arbetsmarknaden och hela samhället ska fungera. Om alla dessa frågor, och bostadspolitiken generellt vill vi se en större och bredare diskussion både inom politiken och i akademin.

Mot denna bakgrund belönar Hyresgäst­föreningen framstående uppsatser inom samhällsvetenskap, ekonomi och juridik på temat bostadspolitik och hyresmarknaden. Temat ska tolkas brett och bedömningen av vilka som kan bli aktuella för stipendiet handlar framförallt om att inom bostadspolitiskt relevanta ämnen uppvisa en kompetent metodbehandling och bidra till en fördjupad förståelse av frågan.

Forskningsfrågorna som adresseras kan inkludera, men är inte begränsade till:

 • Hur används investeringskalkyler för att avgöra byggbeslut, och ger olika modeller olika resultat?
 • På vilket sätt kan hållbarhetsfrågor inkluderas i investeringsbeslut på hyresmarknaden?
 • Hur ser kopplingen ut mellan bostadspriser/hyror och byggtakten?
 • Vad finns det för utmaningar i tillämpningen av hyreslagen?
 • Hur tillämpas lagstiftningen kring hyresgästinflytande vid ombyggnationer?
 • Hur fungerar hyresnämndernas prövningar? Går det att se trender i olika frågor, eller utslag?
 • Väljarsympatier och synen på bostadsbyggande
 • Upplåtelseformer och väljarsympatier
 • Hur ser relationen mellan kommuner och region ut i frågor om samhällsplanering och byggande? Vilka utmaningar finns, eller hur har relationen ändrats över tid?
 • Varför har vissa kommuner många fler överklaganden än andra när man planerar nya bostadsområden?
 • Hur arbetar kommuner och företag med medborgardialog vid förtätningar?

Förutsättningar för att söka Hyresgäst­föreningens stipendium

En förutsättning för stipendium är att arbetet förhåller sig till det övergripande temat. Stipendiet delas ut under hösten 2022. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2022 till 31 juli 2022.

Hyresgäst­föreningens ambition är att resultaten även ska publiceras i en rapport i Hyresgäst­föreningens regi, men med stipendiaten som huvudförfattare. Andra typer av redovisningar av resultaten kan bli aktuella, till exempel i seminarieform.

För en kandidat- eller masteruppsats utdelas ett stipendium på högst 25 000 kronor.

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet av Hyres-gästföreningens experter. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in temat och adresserar frågor med betydelse för boende och bostadsmarknaden.

Kvaliteten bedöms efter originalitet, klarhet i begreppsanvändning samt efter lättillgänglighet och metodologisk stringens. Särskilt meriterande är framtagandet av välfungerande variab-ler och/eller metoder som kan användas i framtida boendepolitisk forskning och verksamhet. Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas.

Stipendiesummorna kan eventuellt komma att delas av flera. Hyres-gästföreningen har möjlighet att avsätta medel för flera stipendiater om flera relevanta bidrag inkommer.

Uppsatsen skickas i Word- eller PDF-format till:

Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgäst­föreningen Riksförbundet 

Stefan Runfeldt, utredare Hyresgäst­föreningen Riksförbundet 

För mer information, kontakta Hyresgäst­föreningen på samma adresser. Uppsatser ska ha kommit in till Hyresgäst­föreningen senast den 31 juli 2022.