En kvinna sitter vid ett bord och antecknar något på ett papper.

2023 års uppsatsstipendium

Hyresgäst­föreningen utlyser under 2023 ett stipendium om högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat “Bostadspolitik och hyresmarknad – utmaningar och möjligheter”. Uppsatsen ska vara skriven eller publicerad under perioden 1 januari 2023 till 31 juli 2023.

Uppsatstema: Bostadspolitik och hyresmarknad – utmaningar och möjligheter

Bostadsmarknaden är i ständig förändring. Det råder omfattande bostadsbrist på samtliga tillväxtorter och särskilt stort är behovet av rimligt prissatta hyresrätter. Samtidigt är den svenska hyresmarknaden under press: internationella investerare etablerar sig och tjänster som Airbnb öppnar för omfattande korttidsuthyrning och “hotellifiering”. Ombyggnationer och så kallade “renovräkningar” urholkar hyresgästernas rättigheter och position på hyresmarknaden. Vidare ser vi att hyreslägenheter blir handelsvaror som ombildas eller säljs vidare från hyresvärd till hyresvärd.

En fungerande bostadsmarknad är helt central för att arbetsmarknaden och samhället i stort ska fungera. Hyresgäst­föreningen önskar en bredare och livligare diskussion kring alla dessa frågor och bostadspolitik i största allmänhet.

Mot bakgrund av detta belönar Hyresgäst­föreningen framstående uppsatser inom samhällsvetenskap, ekonomi och juridik på temat “Bostadspolitik och hyresmarknad –utmaningar och möjligheter”. Temat ska tolkas brett och bedömningen gällande vilka uppsatser som kan bli aktuella för stipendiet görs framförallt utifrån arbetets kvalitet och relevans. Uppsatsen ska behandla bostadspolitiskt relevanta ämnen och uppvisa en kompetent metodbehandling och därigenom bidra till fördjupad förståelse och kunskap på området.

Exempel på tänkbara ämnen är, men begränsas inte till:

  • Hur används investeringskalkyler för att avgöra byggbeslut – och ger olika modeller olika resultat?
  • På vilket sätt kan hållbarhetsfrågor inkluderas i investeringsbeslut på hyresmarknaden?
  • Påverkar prisbilden för bostäder och hyror byggtakten – och i så fall hur? 
  • Vad finns det för utmaningar i tillämpningen av hyreslagen?
  • Hur tillämpas lagstiftningen kring hyresgästinflytande vid ombyggnationer?
  • Hur fungerar hyresnämndernas prövningar? Är det möjligt att urskilja trender i olika frågor eller i utslag?
  • Väljarsympatier och synen på bostadspolitik
  • Hur ser relationen mellan kommun och region ut i frågor om samhällsplanering och byggande? Vilka utmaningar finns och hur har relationen ändrats över tid?
  • Varför har vissa kommuner långt fler överklaganden än andra när nya bostadsområden planeras?
  • Hur arbetar kommuner och företag med medborgardialog vid förtätningar?

Förutsättningar för att söka Hyresgäst­föreningens stipendium 


En förutsättning för att delta är att uppsatsen förhåller sig till det övergripande temat. Stipendiet delas ut under hösten 2023. Uppsatsen ska vara skriven eller publicerad under perioden 1 januari 2023 till 31 juli 2023. Hyresgäst­föreningens ambition är att resultaten även ska publiceras i en rapport i Hyresgäst­föreningens regi, men med stipendiaten som huvudförfattare. Andra typer av redovisningar av resultaten kan bli aktuella, till exempel i seminarieform.

För en kandidat- eller masteruppsats utdelas ett stipendium om högst 25 000 kronor.

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet av Hyresgäst­föreningens experter. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in temat och adresserar frågor med betydelse för boende och bostadsmarknaden. Kvaliteten bedöms efter originalitet, klarhet i begreppsanvändning samt efter lättillgänglighet och metodologisk stringens. Särskilt meriterande är framtagandet av välfungerande variabler och/eller metoder som kan användas i framtida boendepolitisk forskning och verksamhet. Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas.

Stipendiesummorna kan eventuellt komma att delas av flera. Hyresgäst­föreningen har möjlighet att avsätta medel för fler stipendiater om flera relevanta bidrag inkommer.

Uppsatsen skickas i PDF-format till:

Martin Hofverberg, chefsekonom - Hyresgäst­föreningen Riksförbundet

Olof Karlsson, utredare - Hyresgäst­föreningen Riksförbundet

För mer information, kontakta Hyresgäst­föreningen enligt kontaktuppgifterna ovan. Uppsatser ska ha kommit in till Hyresgäst­föreningen senast den 31 juli 2023.