En miljon bostäder kan byggas i goda lägen - ny rapport från Hyresgästföreningen

Analysföretaget Spacescape har på Hyresgästföreningens uppdrag identifierat byggbar mark i tio svenska städers ”goda lägen” som nu presenteras i rapporten "Alla får plats i stadens goda lägen". Goda lägen har definierats som platser där det går att nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Bil har uteslutits som transportmedel då det inte är tillgängligt för alla.

Analysen visar att det går att bygga en miljon nya bostäder i goda lägen i de kommuner som undersökts, dvs Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås. Det täcker utbyggnadsbehovet på dessa orter till år 2030, i vissa fall till 2050. Hälften av all byggbar mark ligger på redan exploaterade trafikytor och industrimark.

Över hälften av den beräknade bostadspotentialen finns i Stockholm och Göteborg och nästan en fjärdedel finns längs med större trafikleder och vägar.

Att bygga i goda lägen, där det finns bra serviceutbud och väl utbyggd kollektivtrafik, minskar segregationen, det minskar bilberoende, biltrafik och utgifter för ny infrastruktur. Det bidrar också till att öka bostadsutbudet och minska bostadsköerna, ökar jämlikheten och underlättar människors vardag och möjligheter att lösa sina livspussel. En integrerad sammanhållen stad bidrar både till ökad social rättvisa och ekonomisk tillväxt för hela samhället