Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgäst­föreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin

Ny rapport visar att investerings­stödet ökat bostadsbyggandet och sänkt hyrorna

En ny rapport visar att investerings­stödet har varit en avgörande faktor för att öka bostadsbyggandet och sänka boendekostnaderna i nyproducerade hyresrätter. Rapporten visar att över 50 000 nya bostäder har byggts tack vare stödet och att hyrorna i dessa bostäder i genomsnitt är lägre än i motsvarande bostäder utan stöd.

Det har genom åren riktats kritik mot investerings­stödet, att det betalats ut till projekt som ändå skulle blivit av, alternativt till projekt på orter där efterfrågan är låg. Det har däremot aldrig gjorts någon oberoende utvärdering och därför gav Hyresgäst­föreningen i uppdrag till Tyréns att undersöka hur väl investerings­stödet uppfyllt sitt syfte. Rapporten visar att stödet haft en positiv effekt på bostadsbyggandet och hjälpt till att minska boendekostnaderna i områden där det finns ett behov av fler bostäder.

 Det är tydligt att investerings­stödet uppfyllt sitt syfte och att stödets kritiker målat upp en felaktig bild. Faktum är att 60 procent av bostäderna som beviljats stöd inte skulle byggts utan det. För en lägenhet på 70 kvadratmeter som byggts med stödet har månadshyran i genomsnitt blivit 2 000 kr lägre än för motsvarande lägenhet utan stöd. Det är en signifikant skillnad nu när matpriserna rusar och många är hårt drabbade av den ekonomiska krisen, säger chefekonom Martin Hofverberg.

Majoriteten av bostäderna har byggts i växande kommuner. Omkring 35 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i storstäder och pendlingskommun nära storstad, varav majoriteten i de storstadsnära kommunerna. Ytterligare 47 procent av bostäderna som byggts med stöd finns i större städer och kommuner nära större stad, varav majoriteten i centralorterna.

 Det är tydligt att investerings­stödet använts där bostadsbehoven är som störst och att det i väldigt stor utsträckning gått till de kommuner som växer. När det avskaffades ersattes inte stödet av andra åtgärder, vilket resulterat i att regeringen nu saknar verktyg att hålla uppe byggandet i dessa kristider. Det är oerhört allvarlig med tanke på att det redan råder stor bostadsbrist runtom i Sverige, säger Martin Hofverberg.

Om rapporten:

Hyresgäst­föreningen har uppdragit åt Tyréns att göra en oberoende utvärdering av investerings­stödet för att undersöka om stödet uppfyllde sitt syfte. Tyréns har använt sig av en kombination av flera analysmetoder. Grundmaterialet utgörs av en databas som Tyréns tagit fram utifrån statistik från Boverket och andra källor, med en förteckning över samtliga beviljade projekt fram till november 2022. För att renodla analysen och bortse från det extrema marknadsläge som har rått sedan 2022 har endast data fram till 31 december 2021 använts. Totalt handlar det om över 1 500 projekt med bland annat fastighetsspecifika uppgifter, stödbelopp, hyresnivå och socioekonomisk status. Till den ekonometriska modellen gjordes en kompletterande intervjustudie med fastighetsägare.