Text från TT

Agera nu - bygg även i lågkonjunktur

Byggandet tvärnitar samtidigt som bostadsbristen ökar och majoriteten av kommunerna i Region Stockholm och Gotland klarar inte av att axla sitt bostadsförsörjningsansvar. Det är en oacceptabel utveckling. Vi kan inte låta den pågående bostadskrisen eskalera ytterligare, skriver Hyresgäst­föreningen region Stockholm i ett uttalande från regionfullmäktige.

Allt pekar mot att byggnationen tvärnitar under 2023 på grund av inflationen och ökade kostnader. Vissa kommuner planerar inte att starta några byggprojekt alls under året. Regionen behöver fler hyresrätter, inte minst i kristider när människors ekonomi blir mer ansträngd.   

Ett stort problem är att det finns för stor tilltro till att marknaden ska lösa problemen. Men människors rätt till ett tryggt hem ska inte handla om huruvida stora privata bolag ser lönsamhet i frågan eller inte, det ska handla om att staten och kommunerna tar sitt lagstadgade ansvar för sina medborgare.  

Om inte staten och politikerna tar sitt ansvar kommer bostadsbristen förvärras ytterligare. Det gör att det blir än svårare att rekrytera arbetskraft och kompetensförsörja regionen. Men framför allt kommer det leda till att otryggheten ökar, fler hamnar utanför den ordinarie bostadsmarknaden och allt fler blir strukturellt hemlösa. Byggandet kan inte avstanna när vi behöver det som allra mest.  

Men det går utmärkt att bygga även i en lågkonjunktur. Alla kommuner måste föra en aktiv markpolitik, ha ett standardiserat byggande, samtidigt som det ges möjlighet till statligt förmånliga bygglån. Då går det att bygga hyresrätter som fler har råd med. Vidare menar vi att följande åtgärders behövs: 

  • Alla kommuner i regionen ska ha en stark allmännytta som bygger och planerar för bostäder efter behov. Kommunerna måste också planera för ett högt bostadsbyggande genom många och generella detaljplaner, samt erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor.  
     
  • Regionen ska vara en enande kraft för att bygga bort bostadsbristen. Regionen ska ta kraftfulla initiativ till att samla kommunerna i gemensamma projekt för infrastruktur och byggande.  
     
  • Ett statligt stöd i form av ett förmånligt bygglån, som genom att finansiera nyproduktionen av hyresrätter kan säkra en stabil bostadsproduktion så att produktionen av hyresrätter ökar när produktionen av andra bostäder minskar. 
     
  • Staten bör införa en kommunal byggbonus till kommuner som planerar bostäder efter behov, förutsatt att de inte heller säljer delar av sitt hyresbestånd. 

Vi kommer snart att få se en stor ökning av människor som står helt utanför hyresmarknaden, som utnyttjas och tvingas bo under otrygga former. Vi kommer också få se en stor ökning av antalet hemlösa i regionen.Det krävs en politisk vilja och en politisk kraft för att åstadkomma en förändring.Ta bostadskrisen på allvar!  

Uttalande från Hyresgäst­föreningen region Stockholms fullmäktige -
Stockholm den 22 april 2023