Stadsutveckling och samhällsplanering

Våra städer och samhällen utvecklas. Det behöver ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Samtidigt behöver de vara attraktiva, trivsamma och inte minst upplevas som trygga. Hur vi gör det och vad vi lägger in i det varierar mellan oss samhällsaktörer.

Hyresgästföreningen är en bred samhällsaktör som arbetar med dessa frågor. Det gör vi på olika sätt och i olika sammanhang. Vi är en naturlig samverkanspart som gärna är med och deltar i samhällsutvecklingen och de processer som ingår i den. Ju tidigare vi alla kan vara med – desto bättre.

Hyresgästföreningen ser på hållbar stadsutveckling och samhällsplanering i termer av

  • levande städer och stadsdelar
  • grönstruktur och ”blåytor”
  • trygga städer och stadsdelar 
  • bygg blandat och attraktivt.