Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker Moderaterna om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har bett ansvariga politiker ta ställning till våra frågor - och analyserat svaren. Såhär tycker Moderaterna.

Moderaternas Mats Green har svarat på frågorna. Hyresgästföreningens expertkommentarer är skrivna av chefsekonom Martin Hofverberg.

30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ? 

NJA: Med Moderaternas bostadspolitik kommer det att byggas fler bostäder än idag, av alla olika slag – inte minst hyresrätter. Statens uppgift är att se till att kommunerna har de verktyg som krävs för att kunna möta behovet av bostäder. Ingen enskild åtgärd kan råda bot på bostadsbristen, utan bostadspolitiken behöver en bred reformagenda.

Hyresgästföreningens expertkommentar: M säger att det kommer byggas fler bostäder än idag med deras politik, det är osannolikt med tanke på de förslag som M har. Avregleringar och regelförenklingar gör inte att byggtakten kommer att öka. Det är inte avregleringar som gett oss den idag avsevärt högre byggtakt än den som rådde vid valet för fyra år sedan, det är högkonjunkturen och mängden riskvilligt kapital. När konjunkturen vänder och finansieringen sinar kommer staten behöva gå in, annars kommer byggtakten sjunka tillbaka igen. Något sådant förslag finns inte från Moderaterna. Dessutom vill M utöka dagens ombildningslag till att även möjliggöra för ägarlägenheter, och ta bort investeringsstödet. Det pekar på att det kommer bli färre hyresrätter med Moderaternas politik.

Stoppa marknadshyror – JA eller NEJ?

JA: Moderaterna har inga förslag om marknadshyror, även om det ibland påstås av våra politiska motståndare. Vi vill se en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknadens funktionssätt, inklusive en ansvarsfull infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet kan bara innebära att man tar bort hyresgästernas kollektiva förhandlingsrätt och det starka skyddet mot kraftiga hyreshöjningar som bruksvärdessystemet medför. M vill ge fastighetsägaren större möjlighet att ensidigt sätta hyran, vilket enligt oss är vad marknadshyra innebär.

Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ?

NJA: Detta är upp till respektive kommun att besluta om, men de allra flesta av landets kommuner har redan idag ett eller flera bostadsbolag.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Vi kan konstatera att det är moderatstyrda kommuner som inte har allmännyttiga bostadsbolag. Lämnar man beslutet till moderata kommunpolitiker kommer vi helt enkelt att få färre allmännyttiga bostadsbolag, det tycker vi är beklagligt och därför vill vi se lagkrav i den här frågan.

Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ?

JA: Det ska finnas större möjlighet för hyresgäster att påverka renoveringars omfattning och, genom till- och frånval, därmed hyresnivåer. Vi anser därför att regelverket bör göras om så att större valfrihet och tydligare incitament förs in i hyressättning och renoveringarna.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Moderaterna reagerade med skepsis på utredningen Stärkt ställning för hyresgäster. Istället är de för en annan modell med till- och frånval. Men till- och frånval gäller inte inflytande över de stora ingreppen som renovering av kök- och badrum och hyresgästernas inflytande över detta. Med deras politik kvarstår hyresvärdens oproportionerligt stora inflytande över vilka åtgärder som görs i lägenheten vid exempelvis ett stambyte.

Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?

NEJ: ROT-avdraget infördes för att öka arbetsutbudet och minska svartarbetet. Dessa problem finns inte i samma utsträckning när det gäller hyreshus där hyresvärden är ansvarig för underhållet och kan dra av underhållskostnaderna.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det är beklagligt att M inte vill utöka ROT-avdragen till att gälla även hyresrätter. Idag går staten in med rejäla resurser så att folk som bor i bostadsrätter eller hus kan byta ut kök och badrum med hög frekvens, samtidigt som det bor folk i hyresrätter med 40 år gamla badrum utan att få en krona från staten. Det tycker vi är orättvist.

Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ?

NJA: Alla ska ha möjlighet att få tillgång till en bostad med godtagbar standard. Då måste fokus ligga på snabbare planprocesser och lägre byggkostnader, i syfte att få ned boendekostnaden generellt. Grundproblemet är bristen på bostäder och främst måste vi därför se till att få fram fler bostäder.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Vi delar Mats Greens syn på att ett tillräckligt utbud av bostäder är huvudfrågan, och att det är en politisk uppgift. Men Moderaterna har inget svar på hur lägre kostnader också sänker priset eller hyran för kunden eller hyresgästen. Och några regelförenklingar kommer inte få marknaden att fortsätta bygga när konjunkturen viker och priserna sjunker. Då krävs större statliga insatser, som exempelvis statliga lån.

Hyresgästföreningens sammanfattande kommentar

M:s bostadspolitik är ett eko av debatten som pågick vid förra valet. Då handlade det om avregleringar och om att få upp bostadsvolymerna. Nu har volymerna ökat. Idag är den viktiga frågan snarare hur vi upprätthåller den höga byggtakten och får ner priserna, det har inte M några trovärdiga svar på. De vill fortsätta avreglera och sänka kostnaderna för byggindustrin, men har ingen politik för hur priserna för de boende ska sjunka till rimliga nivåer.

Här kan du läsa om vad de andra partierna tycker