Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker Liberalerna om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har bett ansvariga politiker ta ställning till våra frågor – och analyserat svaren. Såhär tycker Liberalerna.

Liberalernas riksdagsledamot Robert Hannah har svarat på frågorna. Hyresgästföreningens expertkommentarer är skrivna av chefsekonom Martin Hofverberg. 

Bygg 30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ?

JA: Det är en rimlig nivå med tanke på dagens bostadsbrist, men det är människors önskemål och inte politiker som ska styra byggandet.

Hyresgästföreningens expertkommentator: Här är det tydligt att L inte vill driva en politik som ser till att det ska bli så. Han tycker att 30 000 låter rimligt, men det blir lite vad det blir. Svaret visar inte på någon ambition i den här frågan. Vi tror att det krävs politiska beslut på att det ska byggas fler hyresrätter.

Stoppa marknadshyror – JA eller NEJ?

NJA: Frågan är formulerad så att det inte går att besvara med ett enkelt ja eller nej. Liberalerna anser att dagens hyresmarknad inte fungerar tillräckligt väl. I befintligt bestånd ska bruksvärdessystemet bättre avspegla konsumenternas egna val och lägesfaktorn få större genomslag. Alla förändringar behöver ske förutsägbart så att hyresgäster skyddas mot plötsliga

Hyresgästföreningens expertkommentar: Liberalerna vill inte förändra reglerna i det befintliga beståndet. Däremot tycker de att läget ska spela större roll vid hyressättning. När det kommer till nyproduktion vill de förändra reglerna, där vill de ha marknadshyror. Vi på Hyresgästföreningen tycker att det är beklagligt, för oss är det viktigt att vi kan förhandla för hela hyresbeståndet. Idag är hyresnivåerna i nyproduktion snarare för höga, och då är det bra att hyresgästerna kan fasa in höga nyproduktionshyror, så att dessa blir överkomliga över tid. 

Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ? 

NEJ: Allmännyttan har en viktig roll på bostadsmarknaden, men detta är en fråga som måste avgöras lokalt med tanke på det kommunala självstyret. Det är också kommunerna som har ansvaret för stadsplanering och ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen.

Hyresgästföreningens expertkommentar: L lämnar frågan om allmännyttiga bostadsbolag helt upp till kommunerna vilket vi tycker är synd. Vi menar att det borde finnas allmännyttiga bolag i alla kommuner.

Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ? 

JA: Motivering: I dag upplever många hyresgäster att de exempelvis inte ges möjlighet att framföra sina önskemål i samband med renoveringar. Nyligen har en statlig utredning presenterat förslag för att förändra hyresgästens ställning, bland annat genom skärpta krav på innehållet i meddelande om ombyggnation och skärpt skälighetsbedömning vid hyresnämndens prövning om åtgärder. Vi anser att det är intressanta förslag.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Bra att L hänvisar till utredningen Stärkt ställning för hyresgäster då det visar att det inte bara är tomma ord. Vi välkomnar det beskedet då det visar att det kan finnas stöd från båda blocken i frågan om rätta upp maktbalansen mellan hyresgäst och hyresvärd vid större renoveringsåtgärder.

Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?  

NEJ: Motivering: I hyreslägenheter är det hyresvärden och inte den enskilda hyresgästen som har ansvaret att bekosta renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader. Det finns bättre sätt att underlätta för hyresgäster. I stället för ROT-avdrag i hyreshus vill vi att hyresgästens till- och frånval ska kunna avspeglas bättre i hyressättningen. Det handlar om att hyresvärden och hyresgästen kan komma överens om hur lägenhetens standard avseende utrustning och underhåll ska kunna höjas eller sänkas, och att detta ska motsvaras av ett hyrestillägg eller hyresavdrag under tio år. Det skulle ge den enskilde hyresgästen mer makt att påverka sin egen hyra.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Problemet med den här hållningen är att förslaget låter bra men till skillnad från ROT så tillför man inga pengar till hyresrätten. Det gör att ägt boende också fortsättningsvis får pengar från staten men att hyrda bostäder blir utan. Den orättvisan vill inte Liberalerna göra något åt och det beklagar vi.

Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ?

JA: Det behövs en politik för att göra det möjligt för hushåll med svag ekonomi att hitta en bostad och ha råd med den. Liberalerna vill ta bort de dyra och ineffektiva byggsubventionerna och istället rikta stödet direkt till hushållen genom att höja bostadsbidragen och bostadstilläggen. Det är bättre och mer träffsäkert. Vi vill också underlätta byggandet av fler mindre lägenheter genom att fortsätta förenkla plan- och byggreglerna, och öka prispressen och konkurrensen genom enhetligare byggnormer för hela Norden.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Enhetliga byggnormer för Norden skulle kunna ge en större marknad för byggindustrin, och därmed mer utrymme för fler aktörer. Men L förlitar sig i för hög utsträckning på avregleringar som ett sätt att öka byggtakten. Det kommer spela föga roll när ingen vill finansiera bostadsbyggandet, vilket vi riskerar att hamna i när konjunkturen vänder.  L vill också ta bort investeringsstödet och istället höja bostadsbidragen. Man kan fråga sig hur effektivt det är med höjda bidrag, det finns exempel som visar att om man inte samtidigt höjer utbudet kommer det bara leda till att boendekostnaderna följer med bidraget, dvs ökar. Det som verkar effektivt kan tvärtom bli bortkastade pengar.

Hyresgästföreningens sammanfattande kommentar

Det är positivt att L ställer sig bakom utredningen Stärkt ställning för hyresrätter. I övrigt lämnar de “walk over” när det kommer till den nationella bostadspolitiken, förutom för ägt boende där ROT kvarstår. Att förlita sig på att marknadens byggtakt ska förse oss alla med tillräckligt många och bra bostäder är naivt. De senaste 25 åren visar att det då inte byggs tillräckligt, och det som byggs blir för dyrt.

Här kan du läsa om vad de andra partierna tycker