Hyresgäst­föreningen och EU

Hyresgäst­föreningen arbetar för allas rätt till ett bra hem till en rimlig kostnad. För Sverige är EU är en viktig arena och idag påverkas stora delar av vår nationella bostadspolitik av beslut på EU-nivå. Ambitionerna inom sociala frågor – och bostadsfrågor har också ökat sen dess att den sociala pelaren instiftades år 2017.

Flera av Europas länder har liknande utmaningar i bostadspolitiken, att bygga bort bostadsbristen för en växande befolkning, att säkerställa rimliga boendekostnader, att motverka segregation och att minska klimatpåverkan i både byggande och boende.

I samband med firandet av Romfördraget 2017 förband sig EU:s medlemsstater och kommissionen att verka för ett socialt Europa. Detta utmynnade i den så kallade sociala pelaren som består av 20 principer om sociala rättigheter som ska säkerställa att välfärdssystem och arbetsmarknader ska vara välfungerande för alla EU:s medborgare.

Detta gör att bostadsfrågor får en allt viktigare roll på EU:s agenda. Ute i Europa finns samtidigt en begränsad kunskap och förståelse för den svenska hyresmodellen, som baseras på kollektiva förhandlingar och en välutbyggd allmännytta. Hyresgäst­föreningen arbetar därför med att informera om det svenska hyressystemet och bevaka svenska hyresgästers intressen i EU.

Hur påverkas svenska hyresgäster av EU?

Utvecklingen av EU:s sociala pelare riskerar att leda till större detaljstyrning inom ett politikområde som det tidigare beslutats om på nationell nivå. I många europeiska länder finns system som baseras på marknadshyror och separata boenden för socialt utsatta människor och låginkomsttagare. När EU tar gemensamma beslut inom bostadspolitiken riskerar därför svenska hyresgäster att drabbas av regleringar som inte passar – eller direkt hotar, vårt svenska hyressystem. Dessutom påverkas frågor som bostadsbyggande, renoveringar och energianvändning av lagstiftning på EU-nivå, vilket har en direkt påverkan på hyresnivåerna i Sverige. 

- Social utsatthet, arbetslöshet och antalet vräkningar fortsätter att öka i Sverige och Europa. Besluten som tas i EU får direkta konsekvenser för svenska hyresgäster och deras boendevillkor. Därför måste vi ta rätt beslut.

Johan Mirtorp, förbundsjurist med ansvar för EU-frågor.

Vad vill Hyresgäst­föreningen i EU?

Hyresgäst­föreningen slår vakt om den svenska modellen där hyressättningen bestäms av parterna på lokala bostadsmarknader. Det är viktigt att varje medlemsland själv får anpassa sin bostadspolitik efter landets egna förutsättningar och att makten över villkoren på bostadsmarknaden, inte flyttas längre bort från hyresgästerna.

Hyresgäst­föreningen har därför en kontinuerlig dialog med alla politiska partier och andra intressenter för att bidra till en positiv utveckling i bostadspolitiska frågor i Bryssel. Vi deltar i europeiska samarbetsorganisationer och bidrar gärna i arbetet med att sprida kunskap och goda exempel från Sverige.