Stadsplanering

Städerna och våra samhällen behöver planeras, byggas och utvecklas i en positiv anda för att bli attraktiva för de som ska bo och vistas där.

Lokalisering av bostäder behöver ske i närhet till väl fungerande kollektivtrafik, så att det ska bli möjligt att kunna ta sig till och från arbete, studier, fritidsaktiviteter och service, utan krav på att använda sig av eller ha tillgång till bil. Städer och samhällen måste planeras och byggas utifrån ett hållbart perspektiv och ta hänsyn till en rad olika påverkansfaktorer, inte minst klimatförändringen och sociala aspekter. Hyresgästföreningen har utvecklat sin syn på hållbar stadsutveckling med begreppet LITA. LITA står för att staden/boendemiljön ska vara Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Kollektivtrafik, cykel och gående ska utgöra kriterierna för tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsutveckling - inte bil. 
  • Hyresrättens status som upplåtelseform måste stärkas. 
  • För in grönska/växter och vatten i städer och bostadsområden för att främja växt- och djurliv samt trivsel. 
  • Kommunen behöver bättre använda allmännyttiga bostadsbolag för sin bostadsförsörjning. 
  • Tidig medborgardialog och trygghetsvandringar, tillsammans med kommun och byggaktörer, för att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer.
  • Lyft fram de goda exempel som finns när det gäller nyproduktion av bostäder till rimlig kostnad. 
  • Stärk hyresgästinflytandet vid ombyggnation. 
  • Kommunerna behöver i markanvisningsavtal uppställa villkor om en högsta hyra. 
  • Bygg attraktivt och med estetiskt tilltalande arkitektur. 
  • Blanda bostäder, verksamheter, service och mötesplatser för att skapa levande stadsdelar