Segregation

Mångfald och segregation i svenska bostadsområden är en undersökning som Hyresgästföreningen gjort.

Resultaten visar att det är i de stora städernas kranskommuner och förorter som mångfalden är som störst. Segregationen i storstäderna drivs framförallt av den låga mångfalden i villaområden och innerstadsstadsdelar. I bostadsområden med hög andel hyresrätter är mångfalden högre. Det är alltså i förorterna och i de hyrda bostäderna som integrationen sker: det är ingalunda områden som domineras av en etnisk grupp, tvärtom, det är här människor blandas.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Bygg i blandade upplåtelseformer och se till att det finns hyresrätter i alla kommunens delar.
  • Genomför en stadsplanering som bidrar till att binda samman stadens delar och motverkar boendesegregation.
  • Förutsättningarna vad gäller skola, vård, omsorg samt annan offentlig och kommersiell service skiljer sig ofta väsentligt mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Kommunen måste ta ansvar för en resursfördelning som bidrar till integration och mer jämlika levnadsförhållanden.
  • Segregation kan inte enbart mötas med bostadspolitiska medel. Den ökade ojämlikheten behöver hanteras genom arbetsmarknads- och skattepolitik.