Rörlighet i bostadsbeståndet

Hyresrätten har en viktig roll på bostadsmarknaden genom att den är tillgänglig utan kapitalinsats och att det är lätta att flytta till t.ex. jobb och utbildning då behoven ändras.

Hyresgäster är också betydligt rörligare än boende i ägda boendeformer. Men det ska vara en rörlighet på hyresgästens villkor – ingen ska tvingas flytta. Boende i hyresrätt måste kunna vara både ett boende under en kort tid och ett boende för hela livet.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Hyresgästers rätt att bo kvar – besittningsskyddet – och spärren mot oskäliga hyror måste försvaras.
  • Hyresrätten ska vara ett tryggt boende för alla skeden i livet.
  • Ökad rörlighet och ett bättre nyttjande av bostadsbeståndet kan bara åstadkommas om det byggs fler hyresrätter med hyror som normal- och låginkomsttagare kan efterfråga.