Ombildning till bostadsrätt

Hyresgästföreningen är för ett integrerat boende med bostadsområden och stadsdelar med blandade upplåtelseformer.

Ombildning till bostadsrätt har framför allt skett i större städer och attraktiva stadsdelar. Därmed minskar ombildningar andelen hyresrätter i områden där de behövs som mest för att skapa ett integrerat boende. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätt styrs i hög grad av att bostadsrätten är skattemässigt gynnad. Hyresgäster som bor kvar i ombildade hus får sina grannar som hyresvärd och utsätts ofta för påtryckningar att köpa.

Hyresgästförningen vill/tycker:

  • Bostadsområden med ensidig sammansättning upplåtelseformer bör kompletteras med boendeformer som är underrepresenterade i stället för ombildning av befintliga fastigheter.
  • En skattereform som ger de olika upplåtelseformerna mer likvärdiga ekonomiska villkor måste genomföras.