Markpolitik

Kommunerna har planmonopoI och har därför stort inflytande över hur marken ska användas även om kommunen inte äger marken själv.

Med en aktiv markpolitik och planering kan kommunen främja bostadsbyggandet och en hållbar stadsutveckling. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Kommunen bör planlägga mark efter bostadsbehov, och i tillräcklig volym.
  • Statens egna mark bör användas mer offensivt för ett bostadsbyggande där hyresrätter prioriteras.
  • Kommunen bör skapa gynnsamma mark- och exploateringsvillkor som ger förutsättningar för att bygga hyresrätter med rimliga hyror.
  • Kommunen bör ägna sig åt strategiska markköp för att skapa förutsättningar för framtida bostadsbyggande.
  • Tomträtten utgör ett kommunalt verktyg som kan användas för att stimulera till fler hyresrätter.
  • Kombinera satsningar på infrastruktur med hållbart bostadsbyggande.
  • Staten bör ge ekonomiska incitament till kommuner med hög planerings- och byggtakt.