Cyklar i ett cykelställ
region Mitt

Stadsplanering

Städerna och våra samhällen behöver planeras, byggas och utvecklas i en positiv anda för att bli attraktiva för de som ska bo och vistas där.

Stadsplanering 

Städerna och våra samhällen behöver planeras, byggas och utvecklas i en positiv anda för att bli attraktiva för de som ska bo och vistas där. Lokalisering av bostäder behöver ske i närhet till väl fungerande kollektivtrafik, så att det ska bli möjligt att kunna ta sig till och från arbete, studier, fritidsaktiviteter och service, utan krav på att använda sig av eller ha tillgång till bil. Städer och samhällen måste planeras och byggas utifrån ett hållbartperspektiv och ta hänsyn till en rad olika påverkansfaktorer, inte minst klimatförändringen och sociala aspekter. Hyresgästföreningen har utvecklat sin syn på hållbar stadsutveckling med begreppet LITA. LITA står för att staden/boendemiljön ska vara Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv.

 
Hyresgästföreningen anser att:

  • Kollektivtrafik, cykel och gående ska utgöra kriterierna för tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsutveckling - inte bil.
  • För in grönska/växter och vatten i städer och bostadsområden för att främja växt- och djurliv samt trivsel.
  • Blanda bostäder, verksamheter, service och mötesplatser för att skapa levande stadsdelar.
  • Förtätning av befintlig bebyggelse är positivt och då det innebär ett bättre nyttjande av den befintliga infrastrukturen samt möjliggör för stärkt service och kommersiellt utbud.