Rivning
Unsplash

Rivningar

Var vi vill och behöver bo ändras över tid i takt med att arbetsplatser etableras och läggs ner. Därför är rivningar en ofrånkomlig del av bostadsförsörjningen.

Rivningar

Var vi vill och behöver bo ändras över tid i takt med att arbetsplatser etableras och läggs ner. Därför är rivningar en ofrånkomlig del av bostadsförsörjningen. Huvuddelen av de rivningar som ägt rum i Sverige i modern tid har sin grund i de demografiska förändringar som skett med en växande urbanisering på bekostnad av glesbygden. När städer utvecklas och förtätas kan även äldre fastigheter som inte längre anses ändamålsenliga bli föremål för rivning.

Hyresgästföreningen anser att:

  • Finansieringssystemet för bostadsbyggande ska utformas för att undvika överproduktion på orter där det saknas ett långsiktigt behov av fler bostäder.
  • Vid rivning av bostadshus med sittande hyresgäster ska ersättningslägenhet erbjudas och kompensation utgå.