Grönt hus
Shutterstock

Ekologisk hållbarhet och energi

Våra bostäder både påverkar och påverkas av klimatförändringarna. För ett framtida hållbart boende måste utsläppen av växthusgaser som våra bostäder orsakar, minimeras, och samtidigt måste våra hus och samhällen anpassas till de nya förutsättningar som klimatförändringarna för med sig. Bostadssektorn, liksom alla samhällets sektorer, måste göra allt den kan för att minimera sina klimatutsläpp.

Stort fokus har legat på energianvändningen i förvaltningsfasen och det är en stor del av klimatgasutsläppen som kommer därifrån. Mycket har gjorts men mycket återstår. Det finns också exempel på renoveringsåtgärder som gett goda energibesparingar i förvaltningsskedet men där en livscykelanalys av klimatpåverkan visar nästan ingen positiv effekt. Produktionen av byggmaterial ger ofta upphov till stora klimatutsläpp, något som måste tas i beaktande både vid nyproduktion och vid renovering.

Vi föreslår

  • Ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastighetens energiprestanda samtidigt som hyran kan hållas nere vid omfattande renoveringsarbete.
  • En ny reglering med krav på att hus och fastigheter ska bibehålla ett brukbart skick. Bland annat måste det bli enklare att få igenom ett åtgärdsföreläggande.
  • En ny förvärvslag, där alla försäljningar av bostadsfastigheter ska prövas av Länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta i syfte att förhindra kortsiktiga och spekulativa aktörer från att köpa upp hyresfastigheter.
  • Att staten ser över regelverk eller ekonomiska incitament som motverkar att man väljer renovering före utbyte.