Få göteborgare har råd att bo i nybyggda hyreslägenheter

Det finns ett stort gap mellan de verkliga hyror som tas ut i nyproduktion och göteborgarnas betalningsförmåga. Det visar en TNS-SIFO - undersökning som Hyresgästföreningen låtit genomföra och som besvarats av 1 360 göteborgare från 18 år och uppåt.

I dag kan en nybyggd etta ha en månadshyra på drygt 6 600 kronor i månaden. Men det är bara var fjärde av samtliga tillfrågade som anser sig ha råd att betala 5 000 kronor eller mer för en lägenhet i den storleken. Bland de yngsta och äldsta är andelen ännu lägre. Bara 16 procent av dem som är 29 år eller yngre och 19 procent av dem som är äldre än 60 år anser sig ha råd med mer än 5 000 kronor.

Undersökningen visar också att det bara är tre procent av göteborgarna som anser att Göteborg överhuvudtaget inte påverkas av bostadssituationen. En mycket stor majoritet ser i stället en rad negativa konsekvenser för Göteborg som stad.

Så mänga som 93 procent anser att bostadssituationen driver upp priserna på bostadsrätter och villor. Majoriteten anser också att det blir svårare för företag och universitet/högskola att rekrytera arbetskraft, att stadens tillväxt bromsas, att förtroendet för kommunens politiker påverkas negativt, att studenter väljer bort studieplatser och att en del människor endera väljer att lämna Göteborg eller att inte flytta hit överhuvudtaget.

Av undersökningen som genomfördes i februari i år framgår också att det är en minoritet, 13 procent, som anser att det är den enskilde som har störst ansvar för att ordna sin bostadssituation. I stället anser 93 procent att det är kommunens politiker som har ett ganska eller mycket stort ansvar för att bostadssituationen ser ut som den gör. Majoriteten i undersökningen lägger också stort ansvar på de kommunägda bostadsbolagen och på politiker i regering och riksdag.

- En mycket stor majoritet av göteborgarna ser alldeles uppenbart inte dagens bostadssituation som ett individuellt problem. I stället lägger göteborgarna ett mycket tydligt politiskt ansvar framförallt på våra kommunpolitiker och det är dags för dem att greppa utmaningen att både bygga betydligt mer men också att bygga bostäder som alla har råd att bo i, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Du som vill veta mer välkommen att kontakta:

Anna Lönn Lundbäck 031-704 50 19, 0722-16 31 16