Utdelning från bostadsbolagen till kommunen överklagas

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade den 27 maj om utdelning på 1900 miljoner kronor från de kommunala bostadsbolagen Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem till kommunen. Utdelningen ska användas för åtgärder inom kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt 5.1 § i lagen om allmännyttiga bostadsbolag. Beslutet överklagas nu till förvaltningsrätten.

Samtidigt beslutade kommunfullmäktige om att ytterligare 1450 miljoner kronor ska utdelas enligt 4 § i samma lag. Den summan överklagas också eftersom den är högre än vad lagen tillåter.

Rolf Falk, hyresgäst i Svenska bostäder, är en av de hyresgäster som har överklagat kommunfullmäktiges beslut. Hyresgästerna får stöd av Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Bostadsbolagens pengar borde stanna i bolagen och användas till nyproduktion och upprustningar, säger Rolf Falk. Vi har en akut bostadsbrist i Stockholm och ett stort upprustningsbehov i miljonprogramsområdena, då är det fel att pengar plockas ut ur bolagen för andra ändamål.

I överklagandet skriver Rolf Falk att kommunfullmäktiges beslut strider mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag* på flera punkter.

Enligt 4 § kan överföring ske av halva nettoöverskottet som uppkommit efter försäljning av fastigheter under föregående år. Enligt 5 § får överföring ske av överskott som uppkommit under föregående år bland annat om det används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning.

De av staden beslutade värdeöverföringarna enligt 4 § på 1450 miljoner kronor, överskrider det tillåtna eftersom överföringen som har beslutats är större än det nettoöverskott som uppkommit vid försäljning av fastighet. Man har här helt bortsett från de försäljningskostnader bolagen har haft vilket gör att överföringen åtminstone bör vara 299 miljoner kronor lägre än vad staden har beslutat om.

De av staden beslutade värdeöverföringarna enligt 5 § kommer att användas för åtgärder som ligger utanför det ändamål som omfattas samma lag.
Ett stort antal av de åtgärder som staden avser att använda överföringarna till ryms inte inom ”kommunens bostadsförsörjningsansvar”, det gäller exempelvis upprustning av infrastruktur, liksom byggnation av affärslokaler, tågbanor, jobbtorg och lokala poliskontor.

Och slutligen överskrider de beslutade värdeöverföringarna, enligt 4 och 5 §§, det resultat från föregående år som är disponibelt enligt lagen.

För mer information, kontakta:
Rolf Falk
Hyresgäst hos Svenska bostäder
070-396 89 49

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

* Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL 2010:879) trädde i kraft den 1 januari 2011.