Bostadsbristen är akut - dags att gå från ord till handling! Uttalande av Hyresgästföreningens förbundsstämma 15 juni 2014

Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande alldeles för låg. I Regeringsformen står det "att det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad". Om bristen på bostäder inte ska få stora negativa samhällskonsekvenser måste denna skrivning få en reell betydelse. Det kräver att det byggs många fler hyresrätter. Hyresrätter med hyror som människor med normala inkomster kan klara av. Det är dags att gå från ord till handling. Idén med dagens politik, där bostadsfrågan är en privat sak som ska lösas av marknaden, har nått vägs ände. Politiken på statlig och kommunal nivå måste ta ett huvudansvar för att få fart på byggandet och åstadkomma en hållbar bostadsförsörjning.

Hyresrätten bidrar till balans på bostadsmarknaden och påverkas inte av svängningar på marknaden i lika hög grad som ägda bostäder. Den är dessutom en förutsättning för att människor ska kunna flytta till arbete och utbildning. Idag är det framför allt hyresrätter med rimliga hyror som efterfrågas och behöver byggas.

Hyresgästföreningens förbundsstämma anser det är dags att staten formulerar ett mål om att minst 20 000 hyresrätter per år ska byggas under de närmaste tio åren.

Staten behöver också presentera de verktyg som behövs för att nå målet. Det kanske viktigaste är att skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem.

På kort sikt behövs en investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter med rimliga hyror. Kommunerna måste se till att det finns planer för hyresrätter och rimliga mark- och exploateringskostnader. Kommunerna måste också använda sitt kanske viktigaste bostadspolitiska verktyg, det allmännyttiga bostadsföretaget, för att se till att det byggs nya hyresrätter med rimliga hyror.

Som ett led i att nå fram till detta har Hyresgästföreningen tagit fram ett program för att bygga 200 000 hyresrätter, innehållande både detaljerade analyser och förslag.

Det är inte bara bristen på bostäder som är ett problem. En lika viktig fråga är hyresgästernas brist på inflytande och valmöjligheter vid ombyggnader. Det är inte rimligt att renoveringar ska leda till att människor tvingas flytta ifrån sina hem för att de inte längre har råd att bo kvar. Hyressättningen vid upprustningen måste bli rimlig och motsvara standardförbättringen.

Det behövs både lagstiftning och överenskommelser med hyresvärdarna som ger hyresgäster möjlighet att påverka omfattningen av renovering. Staten måste också förbättra de ekonomiska villkoren för att skapa förutsättningar för hållbara renoveringar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Hyresrätten måste få ROT-stöd i samma omfattning som egnahem och bostadsrätter.

Hyresgästernas inflytande inför en eventuell utförsäljning av fastigheter i allmännyttan måste säkerställas. Inför en försäljning måste en konsekvensanalys göras. Hyresgästföreningen vill, som en självskriven samarbetspartner, medverka till att sådana konsekvensanalyser görs.

Den svenska modellen på hyresmarknaden innebär att vi genom hyresförhandlingar mellan parterna ska balansera hyresgästers och fastighetsägares intressen. Hyresgästföreningen tar sitt ansvar för att inte hyreskostnaderna ska skena iväg. Alla redovisningar om utvecklingen i fastighetsbranschen visar att det är en god investering att äga bostadshyresfastigheter.

Nu är det därför upp till bevis för fastighetsägarna att ta sitt ansvar för en rimlig hyresutveckling. I ett läge när den svenska ekonomin är stabil och räntekostnaderna under relativt lång tid har hållits nere är det dags för fastighetsägarna att hålla igen på sina krav om ökade intäkter. Hyrorna har under senare år ökat betydligt mer än kostnaderna för boende i andra upplåtelseformer. Det är dags att ändra på detta om hyresrätten ska kunna utvecklas som den attraktiva boendeform den har förutsättningar att vara.