Sexårigt samarbete inleds mellan Cancerfonden, Hyresgästföreningen, Svenska Röda Korset, Vårdförbundet och Ersta Sköndal högskola

Cancerfonden, Hyresgästföreningen, Svenska Röda Korset och Vårdförbundet går nu samman med Ersta Sköndal högskola i ett sexårigt forskningssamarbete. Den huvudsakliga ambitionen med samarbetet är att initiera och genomföra forskning där ideella organisationers organisering och ledning står i fokus.

Ersta Sköndal högskola, där man har bedrivit mångvetenskaplig forskning om det civila samhället i över 20 år, utgör den akademiska plattformen för samarbetet.

-Detta forskningsområde behöver förstärkas och därför tycker vi att det här samarbetet är mycket spännande, säger Jan Johnsson, förbundschef Hyresgästföreningen.

-För vår del är det oerhört angeläget att de fackliga organisationerna som ideella aktörer finns med i den här forskningen, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

Basen för samarbetet är en akademisk tjänst i form av ett lektorat, med särskild inriktning mot organisering och ledning av ideella verksamheter. Tjänsten förläggs till Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal högskola. Ambitionen är att också knyta forskarstuderande till samarbetet.

-För att möta de ökande kraven som ställs på den ideella sektorn måste vi anpassa och förändra oss. Det är därför viktigt med forskning som vi kan luta oss emot i vårt utvecklingsarbete, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden.

-Vi är glada över att tillsammans med andra ideella organisationer återigen få vara med och stärka civilsamhällets utveckling, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

-På Ersta Sköndal högskola har civilsamhällesforskningen länge varit ett profilområde där vi har en stark position. Det forskningssamarbete som vi nu inleder bygger på ett naturligt sätt vidare på det och vi ser den här samordnade satsningen som ett mycket hedrande erkännande, säger rektor Jan-Håkan Hansson.

Lektoratet kommer att innehas av ekonomie doktor Johan Hvenmark, som har forskat om organisering och ledning av ideella organisationer i mer än tio år.

-Det är fantastiskt kul att få vara en del av detta unika initiativ och samarbete. Att både aktörer från ideell sektor och akademien i form av en högskola nu väljer att samarbeta långsiktigt på detta sätt innebär en oöverträffad möjlighet att bredda och utveckla kunskapen inom detta forskningsområde, säger Johan Hvenmark.

För mer information, kontakta:

Johan Hvenmark 076-792 62 20