Sök Hyresgästföreningens uppsatsstipendium för 2013

Hyresgästföreningen utlyser ett uppsatsstipendium för 2013. Årets tema är hållbar utveckling i boendet. Stipendiesumman är högst 60 000 kronor för en vetenskaplig uppsats på temat hållbar utveckling i boendet. För en kandidat- eller masteruppsats på samma tema utdelas ett stipendium på högst 25 000 kronor.

Uppsatsen ska vara skriven eller publicerad under perioden 1 januari 2013 till 31 juli 2013.

I ett boendeperspektiv handlar hållbar utveckling om hur förnyelse kan ske på ett sätt som både hyresgäster, fastighetsägare och samhället i stort kan dra nytta av. Olika intressen kan stå i konflikt med varandra och dessa konflikter måste lösas.

Frågor om hållbar utveckling kan ställas ur flera olika perspektiv och behandlas av såväl naturvetare som sam­hällsvetare och humanister. Det kan handla om hur ener­gieffektivisering sker till en kostnad som är rimlig för både fastighetsägare och hyresgäster, om hur ett socialt utsatt område förnyas på ett sätt som gynnar både de boende och det omgivande samhället eller om andra sammanhang där de nämnda intressena måste jämkas samman.

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån relevans och kval­itet av en jury bestående av forskare. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdet. Kval­iteten bedöms efter klarhet i begreppsanvändning samt efter lättillgänglighet och metodisk stringens. Stipendiesum­morna kan eventuellt komma att delas av flera.

Skicka uppsatsen i word- eller pdf-format till stipendium@hyresgastforeningen.se.
Uppsatsen ska ha kommit in till Hyresgästföreningen senast den 31 augusti 2013.

Mer information om stipendiet hittar du här.

För mer information, kontakta:

Ylva Westander, utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77