Hyresgästföreningens stipendiater utsedda: Tre uppsatser om Ombyggnad prisade

Hyresgästföreningen delar årligen ut stipendium för ett vetenskapligt arbete som rör hyresrätten eller hyresgästernas situation. 2012 var temat för stipendiet Ombyggnad och tre stipendiater har nu utsetts: Ruth Bernhold och Anna Tönnesen, Högskolan i Jönköping och Simon Pallin, Chalmers universitet.

Ruth Bernhold får 10 000 kronor för kandidatuppsatsen Skyddsregeln i 12 kap 55 § 5st hyreslagen. Motiveringen är att den uppmärksammar ett aktuellt problem och kan inspirera till diskussion. Uppsatsen handlar om ifall motivet att bevara hyresgästens reella besittningsskydd, som formuleras i det aktuella avsnittet, kan anses vara uppfyllt.

Anna Tönnesen får 5 000 kronor för kandidatuppsatsen Tillgänglighet – Att anpassa befintliga byggnader och närmiljön till dagens krav för att öka kvarboende. Motiveringen är att den har en intressant utgångspunkt och resonerar väl om de aktuella problemställningarna. Uppsatsen handlar om vilka åtgärder som bör genomföras för att tillgänglighetsanpassa befintliga byggnader, då främst från miljonprogrammet, för att göra det möjligt för äldre att bo kvar hemma.

Simon Pallin får 10 000 kronor för en sammanfattande populärversion av licentiatuppsatsen Probabilistic Risk Assessment of Energy Efficient Retrofitting Techniques. Motiveringen är att uppsatsen är väl genomarbetad och tar upp ett relevant problem. Den handlar om hur man hanterar riskbedömning vad gäller fuktskador vid renovering av flerfamiljsbostäder.

Bidragen har bedömts av en jury utifrån texternas relevans och kvalitet. Relevansen bedömdes utifrån hur väl uppsatserna täckte in ämnesområdet. Kvaliteten bedömdes efter klarhet i begreppsanvändning och använda metoder samt lättillgänglighet.

Juryn har bestått av Göran Cars, professor vid institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, Eva Öresjö, gästprofessor vid Institutionen för Urbana studier, Malmö Högskola, Lena Magnusson Turner, professor vid Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring samt Sven Bergenstråhle, boendeforskare och sociolog.

För mer information, kontakta:

Ylva Westander, utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77