Vi tänker inte betala för bostadsbolagens slarv

De missförhållanden som förekommit hos de kommunala bostadsbolagen i Göteborg ska självklart inte betalas av hyresgästerna. De ska givetvis hållas skadeslösa. Göteborgs kommun, ägare till bostadsbolagen, måste därför ta det ekonomiska ansvaret för de aktuella försummelserna.

När de första mutmisstankarna mot anställda hos de kommunala bostadsbolagen i Göteborg avslöjades i våras beslöt ledningen för Framtidenkoncernen att genomföra en extern oberoende granskning av sina rutiner vid inköp och upphandlingar. Bostads AB Poseidon och Hjällbobostaden har ingått i granskningen som blev offentlig måndagen den 15 november.

Förutom att se över regelverket har konsultfirman KPMG även genomfört ett antal stickprovskontroller av redan betalda fakturor hos de två bolagen. Enligt rapporten saknas det i ett flertal fall fullständigt styrkande dokumentation såsom beställningsunderlag, arbetsorder, underentreprenörsfakturor och besiktningsprotokoll.

Dessutom hävdar KPMG:

att det inte finns tydliga tillämpningsföreskrifter för inköp och upphandling i de två bostadsbolagen

att nya leverantörers bakgrund inte kontrolleras tillräckligt noga

att den som slutattesterar fakturorna ofta förlitar sig på den som först attesterat

att det inte finns några instruktioner för när eller hur besiktningar av fakturerade arbeten och leveranser ska genomföras

Hyresgästföreningen ser mycket allvarligt på den uppenbara brist på ansvarfull förvaltning av hyresgästernas pengar som Poseidon och Hjällbobostaden gjort sig skyldiga till. Självklart finns det också en risk att liknande brister även förekommer eller har förekommit i större eller mindre omfattning hos de övriga kommunala bostadsbolagen i Göteborg, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder.

Enligt den lagstiftning som gäller från 1 januari skall de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen agera enligt affärsmässiga principer. Det innebär att lagen om offentlig upphandling ska tillämpas. Det ska vara ordning och reda i bolagens bokföring och övriga verksamhet. All verksamhet ska tåla offentlig granskning. Dessutom skall nyttan för allmänheten tillgodoses, i enlighet med det allmännyttiga uppdraget.

Hyresgästföreningen kräver 

att hyresgästerna hålls skadeslösa i anledning av de missförhållanden som uppdagats i de kommunala bostadsbolagen i Göteborg. Ägaren till bostadsbolagen, Göteborgs kommun, ska givetvis ta det ekonomiska ansvaret för de aktuella försummelserna.

att den interna kontrollen förbättras och att externa revisorer granskar bostadsbolagens hela verksamhet eftersom Hyresgästföreningen inte har tillgång till bostadsbolagens interna räkenskaper och rutiner.

att berörda bostadsbolag snarast redovisar en handlingsplan som förhindrar framtida slarv, misskötsel och oegentligheter i sin verksamhet.     

Göteborg 20 november 2010

Regionfullmäktige
Hyresgästföreningen Region Västra Sverige