Fler bostäder byggs i länet men bostadsbristen består

Bostadsbyggandet ökade under förra året i Västra Götalands län. Men trots det består bostadsbristen och många grupper har stora svårigheter att hitta det hem de så väl behöver.

Det framgår av den årliga bostadsmarknadsanalysen från länsstyrelsen i Västra Götaland som blev klar nu i sommar.

Förra året blev 7 200 nya bostäder klara för inflyttning i länet. Det är det högsta antalet sedan 1992. De allra flesta av de nybyggda bostäderna finns i Göteborgsregionen.

Länsstyrelsens analys som bland annat bygger på enkäter från länets 49 kommuner visar att det hos kommunerna finns stora förväntningar om fortsatt ökat byggande även de närmaste åren. Uppskattningen från kommunerna är att det börjar byggas cirka 14 200 nya bostäder i år och ytterligare runt 14 800 året därpå.

Men länsstyrelsen varnar för att tro alltför blint på de siffrorna.

  • -Erfarenhetsmässigt finns betydande osäkerheter i dessa bedömningar då projekt försenas, förändras eller inte blir av varför de brukar innebära en överskattning av det antal som faktiskt påbörjas, heter det i analysen.

Samtidigt är det allt fler kommuner som uppger att det är brist på bostäder, I årets rapport är Götene den enda kommun som säger sig ha balans på bostadsmarknaden. Ingen kommun i länet säger sig ha överskott på bostäder.

Bristen på bostäder får naturligtvis allvarliga konsekvenser för många grupper.

  • -Trots att det byggs mer än på länge i Västra Götalands län finns det många hushåll som saknar en lämplig bostad, Underskottet bidrar även till ökad trångboddhet och segregation, skriver länsstyrelsen och konstaterar att det påverkar människors livskvalitet och inte minst ungdomars och barns uppväxtvillkor.
  • -Det är framförallt hushåll som saknar ekonomiska resurser för att köpa en bostad eller finns en hyresrätt meds lämplig hyresnivå samt hushåll som har bristande kontaktnät och kort tid i bostadskö som möter stora problem.
  • -En effekt av bristen på bostäder blir dessutom att allt fler vänder sig till socialtjänsten för att de saknar en egen bostad. Den akuta hemlösheten ökar bland personer som främst har svårt att hitta en bostad och inte i första hand har sociala problem.

Till de grupper som drabbas extra hårt av en tuff bostadsmarknad hör unga vuxna som vill flytta hemifrån och nyanlända som vill etablera sig i en kommun. Även många äldre, inte minst ensamma kvinnor, får ofta problem när den nuvarande bostaden inte längre motsvarar deras behov genom att den är för stor, svårskött eller brister i tillgänglighet.

  • -Det ansträngda läget på bostadsmarknaden påverkar deras möjlighet att skaffa en ny bostad och många har inte råd att efterfråga nybyggda och tillgängliga bostäder.

Länsstyrelsen konstaterar i sin analys att det är bra och nödvändigt att bostadsbyggandet ökar men påpekar samtidigt att ”bostadsbyggandet gynnar generellt inte direkt de hushåll som har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden utan mer indirekt genom att det skapar förutsättningar för omflyttning i beståndet”.