​Hyresgästföreningen föreslår förbättringar till nytta för Malmfälten när investeringsstödet återinförs

När lagen om investeringsstöd ska återinföras, behöver särskild hänsyn tas till att Gällivare och Kiruna har behovet av stöd. Hyresgästföreningen föreslår därför i ett remissvar till Finansdepartementet ett antal förbättringar av den förordning som styr stödet.

Nuvarande förordning om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande har redan kompletterats så att kommunerna Gällivare och Kiruna har rätt till stödet inklusive stödnivån. I juli i år gick Finansdepartements promemoria ”Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande” ut på remiss och som en instans har Hyresgästföreningen svarat.

- Samhällsomvandlingen i Malmfälten är unik till sin karaktär och omfattning. Vi vill därför att Kiruna och Gällivare kommuner ska vara berättigade till fullt investeringsstöd, även för lägenheter över 35 kvadratmeter. Vi förutsätter dessutom att lagtexten förtydligas genom att dessa kommuner nämns vid namn, säger Mikael Renqvist, jurist på Hyresgästföreningen region Norrland.

Som stödet är utformat idag kan fullt investeringsstöd endast lämnas för lägenheter upp till 35 kvadratmeter, för ytor mellan 35–70 kvadratmeter lämnas ett reducerat stödbelopp med 50 procent av det högsta stödbeloppet för respektive region.

- I Malmfälten ska ett befintligt bostadsbestånd ersättas med ett nytt, vilket gör att behovet av lägenheter av varierande storlek är större än till exempel i storstadsregionerna, säger Mikael Renqvist.

Den nuvarande lydelsen i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande anger att stöd får lämnas om det finns behov av att bygga sådana bostäder ”på grund av omfattande förändringar i en kommuns fysiska samhällsstruktur som har sin grund i omständigheter utanför kommunens kontroll.”

För att säkerställa de långsiktiga spelreglerna föreslår Hyresgästföreningen alltså att Kiruna och Gällivare kommuner ska ingå i lagtexten med sina namn.

Nedan finns Hyresgästföreningens remissyttrande i sin helhet.

Bilaga:
Remissyttrande, Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

För mer information:
Mikael Renqvist, jurist, 070-688 83 02
Gun Isaxon, ordförande Hyresgästföreningen Gällivare/Malmberget, 070-354 26 88
Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna, 070-381 09 89