Barn väljer inte hemlöshet

Barn i familjer som saknar bostad är extra utsatta och måste därför få det stöd och den trygghet de har rätt till. Den 17 oktober är det internationella dagen för utrotande av fattigdom och Hyresgästföreningen vill därför uppmärksamma frågan om barn som lever i hemlöshet.

Bostadsfrågan debatteras ofta, men alldeles för sällan utifrån ett barnperspektiv. Alla barn har rätt till en trygg plats att kalla hemma. Enligt en rapport från Rädda Barnen nyligen lever uppskattningsvis minst 5390 barn i hemlöshet. I Sverige. Idag. Barn till ensamstående och barn som är födda utomlands är överrepresenterade i statistiken. Flera av de kommuner som intervjuats säger dessutom att antalet är svårt att uppskatta och att mörkertalet antagligen är stort.

Hemlöshet kan vara ett resultat av flera olika faktorer. Det kan handla om de val vi gör i livet, till exempel ensamstående som väljer att studera och inte har råd med hyran. Det kan också handla om familjer som tvingats till skyddat boende och inte kommit vidare på grund av bostadsbristen. Barn som lever i en utsatt situation kan inte välja. Att inte ha tillgång till fast boende påverkar barn negativt och barn som tvingas leva med en ständig oro för hur och var man ska bo känner en stor ovisshet inför framtiden.

En gemensam faktor för nästan alla bostadslösa är låg inkomst, som ofta leder till att familjen till exempel inte godkänns som hyresgäst. Detta gäller inte bara hos privata hyresvärdar utan även allmännyttiga sådana, som har inkomstkrav och inte godkänner personer med försörjningsstöd, timanställda etc. som hyresgäster.

I Barnkonventionen, som Sverige skrivit under, står tydligt att barn ska ha en skälig levnadsnivå och att i de fall föräldrarna inte kan tillgodose detta skall staten göra olika typer av bostadssociala insatser. Regeringen har aviserat att göra Barnkonventionen till lag och behöver nu agera för att barn som lever i hemlöshet får det stöd och den trygghet de har rätt till.

För att effektivt kunna motverka hemlöshet bland barn krävs ett tydligt utpekat statligt ansvar. Det krävs också en blocköverskridande politisk samsyn när det gäller hållbar och social bostadspolitik. Dessutom krävs bostäder till rimliga hyresnivåer, som människor har råd att betala.

Först då kan alla barn få växa upp i ett tryggt hem.

Styrelsen Hyresgästföreningen region Norrland
genom Lillemor Göranson