Hyresgästinflytande vid ombyggnation kräver skärpt lagstiftning

Egentligen är det inget större fel på lagstiftningen utan det är sättet lagen tolkas på som inte fungerar som det var tänkt. Därför måste lagstiftningen om hyresgästinflytande vid ombyggnationer skärpas.

Det var huvudbudskapet från Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg som i veckan höll två seminarier i Göteborg om vad förslagen i hyresgästutredningen innebär.

Officiellt heter utredningen ”Stärkt ställning för hyresgäster” och var klar i våras. En av de experter som var knutna till utredningen var just Susanna Skogsberg och hon menar att hyresgästernas position kommer att flyttas fram om förslagen vinner gehör i riksdagen.

För i dag har hyresgästerna i praktiken väldigt lite att säga till om när hyresvärden vill renovera och genomföra så kallade standardhöjande åtgärder som till exempel upprustning av kök och badrum. Det visar bland annat den genomgång som forskaren Karin Wetterberg vid Uppsala Universitet gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Genomgången, som omfattar totalt 286 beslut från Svea hovrätt och hyresnämnderna i Stockholm och Malmö, visar att i 99 procent av fallen får fastighetsägarna klartecken till att genomgöra sina renoveringar. Och i de få fall där domstolsväsendet avslagit fastighetsägarnas begäran har det inte handlat om ”vanliga” renoveringar utan om planlösningsfrågor, som till exempel att dela en stor lägenhet i två mindre eller slå ihop två mindre till en större.

  • Inte i något fall har den kommande hyreshöjningen lett till att fastighetsägarna fått avslag på sina ansökningar, säger Susanna Skogsberg och konstaterar att det aldrig varit lagstiftarens, alltså riksdagens, avsikt att fastighetsägarnas intressen ska väga så tungt som de gör i dag.

För ända sedan början av 1970-talet har lagstiftaren betonat vikten av att hyresgästerna både ska skyddas och få ett inflytande över vad som ska hända med deras hem. Men de här intentionerna finns bara i lagens förarbeten och inte nedskrivet i själva lagparagraferna.

  • Det är egentligen inte lagstiftningen det är fel på utan på rättstillämpningen och därför behöver intentionerna i lagens förarbeten arbetas in i själva lagtexten, säger Susanna Skogsberg.

De förslag som hyresgästutredningen lanserar innebär bland annat skärpta krav på information och betonar vikten av att det verkligen genomförs samråd. Vidare ska de åtgärder som genomförs vara ”skäliga” mot hyresgästen, Här ska hyresnämnderna bland annat ta hänsyn till om hyresgästerna kunnat påverka åtgärdernas utformning och omfattning i tillräcklig utsträckning och om kommande hyreshöjningar är rimliga i förhållande till det som genomförs.

Just nu är utredningen ute på remiss hos bland andra en rad myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Men även privatpersoner har möjlighet att lämna ett remissvar, berättar Susanna Skogsberg och uppmanar hyresgäster och medlemmar att utnyttja den chansen att påverka.

  • Det räcker med kanske tio rader där du berättar varför du vill att förslagen ska gå igenom, Du kanske själv har varit med om renovering där hyresgästerna inte haft någon möjlighet att påverka men att du tycker att de ska ha det.

Remisstiden går ut den 12 september och remissvar kan skickas till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm.