Utveckla allmännyttan

Uttalande vid Hyresgästföreningens region Stockholms Fullmäktige 21 april 2018.

Kommunerna har monopol på hur marken ska användas och ansvaret för att alla har någonstans att bo, ett hem; det så kallade bostadsförsörjningsansvaret. Verktygen kommunerna har till sitt förfogande för att ta detta ansvar är allmännyttan och den kommunägda marken. Att då i en tid av stor bostadsbrist utarma sin egen allmännytta och avhända sig ett av de viktigaste bostadspolitiska verktygen är anmärkningsvärt och direkt oansvarigt.

Under många år har kommunerna som ägare haft stora avkastningskrav på sina egna bostadsbolag. Vinster har gått in i kommunkassan och använts i andra kommunala verksamheter istället för att gå till underhåll, nödvändig upprustning och nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror.

Det mest aktuella exemplet finns i Sollentuna där det ekonomiskt stabila kommunala bostadsbolaget styckats upp i olika bolag och stora värden har försvunnit. Albyberget i Botkyrka är ett annat exempel där hyresgästerna drabbats av försäljningar i flera led. Det långsiktiga målet tycks vara att avveckla istället för att utveckla allmännyttan. Det här sättet att hantera kommuninvånarnas gemensamma tillgångar är varken försvarbart företagsekonomiskt eller socialt hållbart.

Det finns andra varianter på hur kommuner dränerar sina bostadsbolag på tillgångar och sedan fyller på kommunkassan genom att sälja ut delar av sitt bostadsbestånd. Hyresgästerna kan få mer eller mindre seriösa värdar och har tyvärr inte haft något att säga till om. Detta trots att det i Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag §1 klart står att de ska erbjuda ”..hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget..”. Vi ser inte att bolagen efterlever den skrivningen i någon större utsträckning. Att låta politiska skygglappar skymma blicken för kommuninvånarnas möjligheter till bra boende är inte en framgångsväg för något parti.

De kommuner som idag inte har något allmännyttigt bostadsbolag bör snarast inleda resultatinriktade, partiöverskridande samtal om att inrätta egna eller regionala allmännyttor.

Regionfullmäktige
Hyresgästföreningen region Stockholm

För mer information, kontakta

Simon Safari
Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150