Bostadspolitisk samsyn i Stockholm

Hyresgästföreningen region Stockholm har sedan en tid tillbaka fört bostadspolitiska samtal med kommunerna i Stockholmsregionen, Stockholms läns landsting och riksdagsledamöter från Stockholm. Bilden av Stockholmsregionen har bekräftats; en attraktiv storstadsregion som växer och som många vill flytta till men som präglas av bostadsbrist och framför allt brist på hyresrätter. Detta gör bland annat att unga vuxna har svårt att kunna flytta hemifrån, många tvingas tacka nej till jobb och utbildningsplatser och arbetsgivare har rekryteringsproblem. Stockholmsregionen går miste om många miljarder kronor varje år i utebliven tillväxt på grund av bostadsbristen.

Dessa bostadspolitiska samtal har visat att det finns en bred samsyn kring att ett antal centrala frågor är avgörande för att kunna lösa bostadsbristen. För det första, att hyresrätten är viktig för Stockholmsregionen. Ska vi komma tillrätta med den rådande bostadssituationen krävs det att hyresrätten i högre grad än vad som nu är fallet prioriteras vid nyproduktion och att den kan efterfrågas av alla. Mångfald i form av blandad bebyggelse ska prägla regionen. För det andra, kommunikationernas betydelse för bostadsbyggandet. Såväl större nationella och regionala infrastrukturprojekt som fungerande lokal busstrafik är en mycket viktig del för boendemiljön, och i arbetet med att bygga bort bostadsbristen. Kollektivtrafikens betydelse kan inte nog framhållas. 

För det tredje, vikten av samverkan mellan staten, landstinget och kommunerna. Även om det är kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret har staten och landstinget på olika sätt en stor och ibland avgörande inverkan på bostadspolitiken. För det fjärde, och sist men inte minst, markpolitiken. Den förda markpolitiken styr omfattningen av bostadsbyggandet och de olika upplåtelseformernas andel av beståndet.

Vi kan sedan konstatera att det i Stockholmsregionen finns olika perspektiv på hur dessa bostadspolitiskt centrala frågor ska hanteras. Men inte desto mindre; den breda samsynen kring att de ska prioriteras. Vi vill se en region som, även med bostäder, välkomnar nya stockholmare och ser till att redan befintliga kan stanna kvar och fortsätta bidra till regionens utveckling.

Hyresgästföreningen region Stockholm avser återkomma med initiativ till bostadspolitiska förslag som vi bedömer har goda förutsättningar få brett stöd. Stockholmsregionen ska vara en region för alla.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50 

Henrik Ludvigsson
Bostadspolitisk utredare
Hyresgästföreningen region Stockholm 
072-589 38 89