Nils Holgerssonrapporten: Högst elnätsavgifter i Hylte – lägst i Halmstad

Hylte har vid sidan Kungsbacka de högsta elnätsavgifterna i Halland. Lägst avgift har Halmstad. Elnätsavgiften är 71 procent dyrare i Hylte jämfört med Halmstad. I samtliga kommuner i Halland har elnätsavgiften ökat under det senaste året. Elnätsavgifterna i hela Halland har i genomsnitt ökat med 7,1 procent sedan 2016. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Staten borde vara betydligt mer intresserad av att stärka konsumenternas ställning och hitta sätt att utjämna de stora skillnaderna i kostnaderna, säger Petra Lundh, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna i genomsnitt för riket ökat med nästan 25 procent i genomsnitt. I Halland är motsvarande ökningen 15,5 procent. Under perioden har konsumentprisindex, KPI, ökat med 1,6 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen i landet är mer än 15 gånger högre än KPI.

– Det är en oacceptabel ökning – för elkonsumenterna i kommunen och för Hyltes hyresgäster som ju är en stor del av elkonsumenterna, säger Petra Lundh.

– Det är bra för både kommunen och för elkonsumenterna att elnätskostnaden är låg i Halmstad, men priserna mellan olika kommuner borde inte skilja sig så mycket, säger Tomas Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm.

De nu gällande intäktsramarna för elnätsföretagen har beslutats av Energimarknadsinspektionen för perioden 2016-2019.

– Domstolsprocesserna kring den högsta tillåtna avkastningen handlar om mycket stora ekonomiska värden för energiföretagen och den komplicerade bedömningen kräver expertkunskap. Det har också efterfrågats av Energimarknadsinspektionen, men domstolen har avslagit denna begäran. Om dagens system inte tillåter expertkunskap så bör regelverket ses över, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgerssongruppen.

Fakta:

  • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation).
  • För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
  • Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
  • Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas.

Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

Om undersökningen:
I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs mer på www.nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen Region norra Skåne: 070-630 74 60 (södra Halland)
Tomas Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm: 073-554 01 58

För mer information, kontakta:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgerssongruppen, 010-459 16 14
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58