Regeringen måste se över hyresgästens rättslösa ställning vid brand i lägenhet

De senaste åren har rapporter om hyresgäster som blir uppsagda efter brand i bostaden blivit allt vanligare. Och det oavsett om hyresgästen orsakat branden eller ej. Idag uppmärksammar därför Hyresgästföreningen problematiken och överlämnar en skrivelse med uppmaning till justitieminister Morgan Johansson att regeringen ska se över frågan.

Hyreslagen innehåller bestämmelser om att hyresavtalet förfaller när en lägenhet blir så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Hela lägenheten behöver inte bli förstörd för att avtalet ska förfalla men skadan ska vara relativt omfattande. Någon uppsägning krävs inte.

När hyresavtalet förfaller finns ingen skyldighet för hyresvärden att ordna ett annat boende och heller ingen skyldighet att erbjuda hyresgästen att flytta tillbaka till lägenheten när den återuppförts. Hyresgästen blir utan bostad samtidig som man förlorar hela sitt bohag och den trygga miljö som ett hem innebär.

-I många fall tar hyresvärdar ansvar för att ordna med en evakueringsbostad under tiden lägenheten byggs upp igen eller renoveras och ger hyresgästen möjlighet att flytta tillbaka till lägenheten när den är färdigställd, men inte alltid. Vi tycker det är bekymmersamt att hyresgästen är så rättslös i dessa fall, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har på olika sätt verkat för att hyresgästens rättigheter ska stärkas i detta sammanhang. På senare tid har särskilt uppmärksammats hur hyresgäster, som bor kvar i en hyresrätt efter en ombildning till bostadsrätt, inte erbjudits återflyttning. Bostadsrättsföreningen har istället annonserat ut lägenheten till försäljning.

En särskild utredare tillsattes 2007 med uppdrag att bland annat se över en del materiella frågor i samband med en översyn av hela hyreslagen. En av frågorna gällde just när en lägenhet förstörs. I delbetänkandet SOU 2008:47 Frågor om hyra och bostadsrätt föreslogs att bestämmelsen skulle ändras så att hyresavtalet skulle bestå om hyresgästen, utan att ha varit vållande till händelsen, motsätter sig att hyresavtalet upphör att gälla och hyresvärden avser att återställa eller har återställt lägenheten för samma ändamål som den hade före händelsen.

Som skäl för ändringen anfördes bland annat att det kan få stora konsekvenser för hyresgästen om de tvingas flytta. Utredaren menade också att även om många hyresvärdar erbjuder återflyttning, blir hyresgästen beroende av hyresvärdens välvilja med den nuvarande bestämmelsen.

-Flertalet remissinstanser var positiva till förslaget men det har trots det inte lett till någon förändrad lagstiftning.

-Därför har Hyresgästföreningen idag vänt sig till ansvarige minister Morgan Johansson och Justitiedepartementet och uppmanat till ett agerande i frågan, säger Marie Linder.

-En brand är en katastrof för alla inblandade och den enda trygghet en hyresgäst då kanske har kvar är vetskapen om att hon får fortsätta bo kvar i sitt hem efter sanering och renovering. Vi uppmanar därför regeringen att lyfta frågan igen, så att intentionerna med hyreslagen som socialskyddslagstiftning även omfattar den här typen av händelser.

För mer information, kontakta

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94