EU-kommissionens landrapport pekar på hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad

I dag presenterade EU-kommissionen sin landrapport för Sverige. Återigen tas bostadspolitiken upp som en viktig fråga.

-Det är glädjande att EU-kommissionen uppmärksammar orimligheten i den ägarpolitik som Sverige fortsätter att föra, vilket bidrar till en skattemässig obalans mellan upplåtelseformerna och bidrar till ökade risker på sikt. Det är även positivt att EU-kommission så tydligt pekar ut sambandet mellan höga nyproduktionspriser och bristande konkurrens inom byggsektorn, säger Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen.

- Ett ökat utbud av hyresrätter ökar valfriheten på bostadsmarknaden samtidigt som det dämpar prisstegringen på egnahemsmarknaden. Den ägarpolitik som förts under längre tid har nått vägs ände. Precis som EU-kommissionen påpekar är det orimligt att hushållen förväntas bära merparten av risken för dagens ägarpolitik i form av en aldrig sinande skuldsättning.

- EU-kommissionen konstaterar att underskottet av rimligt prissatta hyresrätter är ett problem vilket kan leda till ojämlikhet, sociala problem och trångboddhet. Samtidigt verkar man dock förorda marknadshyror vilket rimmar illa med problembilden. Högre hyror skulle göra problemen än värre med ytterligare polarisering mellan hög- och låginkomsthushåll på bostadsmarknaden, säger Mariell Juhlin.

- Det är tillfredsställande att EU-kommissionen ser att Sverige har ett unikt hyressättningssystem baserat på kollektiva hyresförhandlingar mellan marknadens parter. De har dock fortfarande svårt att förstå att bruksvärdet motsvarar hyresgästkollektivets värdering av bostadens hyra på en marknad i balans, inte marginalprissättning av en enskild konsuments betalningsvilja på en marknad i obalans.

-Det är dessutom förvånande att EU-kommissionen hävdar att hyresmarknaden är trögrörlig. Statistik från Sverige visar att rörligheten i det hyrda beståndet är långt högre än i det ägda beståndet. Detta går även i linje med internationell forskning.

Kommissionen poängterar i rapporten att kommunerna har ett stort ansvar för den lokala bostadsförsörjningen och behöver göra mycket mer. De menar att även staten kan göra mer, till exempel genom infrastruktursatsningar, för att ge kommunerna fler incitament.

- Sverige har låg skuldkvot och goda finanser vilket möjliggör för mer expansiv finanspolitik. Mer offentliga investeringar i rimligt prissatta hyresbostäder leder dessutom till högre tillväxt på sikt.

-Hyresgästföreningen ser fram emot att fortsatt bidra till att belysa bostadskonsumenters verkliga situation i Sverige för EU-kommissionen, säger Mariell Juhlin.

För mer information, kontakta

Mariell Juhlin chefsekonom Hyresgästföreningen 072-2188056