Ökat bostadsbyggande behövs för att möta behoven

Bostadsbyggandet ökar i västra Götaland. Men det gör även befolkningen och därför måste byggtakten skruvas upp ytterligare.

Den slutsatsen drar länsstyrelsen i Västra Götaland i sin årliga analys av bostadsmarknadsläget i länet, En analys som också visar att antalet kommuner som redovisar bostadsbrist aldrig varit större. Av länets 49 kommuner uppger hela 44 stycken att det råder underskott på bostäder.

Det kan jämföras med år 2013 då 28 av de 49 rapporterade om bostadsbrist, Och till skillnad från de senaste åren är det idag ingen kommun som uppger sig ha överskott på bostäder och det är också betydligt färre , endast fem kommuner, som säger sig ha balans mellan tillgång och efterfrågan.

Det innebär att trots ökar byggande har bostadsbristen förvärrats vilket för med sig en rad negativa effekter för både samhälle och individer.

Svårare för unga och nyanlända att etablera sig, svårare att flytta till jobb och studier, ökad trångboddhet och segregation är bara några av de många negativa konsekvenser som behandlas i rapporten.

Samtidigt höjer länsstyrelsen ett varnande finger.

- Många människor drabbas av bristen på bostäder: Det handlar om unga som vill flytta hemifrån, studenter, nyanlända flyktingar, människor som separerat eller söker jobb på en annan ort, personer som inte kan flytta ut från institutionsboende, våldsutsatta som inte har någonstans att ta vägen, personer som inte har en stadig inkomst och äldre som vill flytta från boenden som inte längre passar.

- För att bidra till ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att inte ställa dessa grupper mot varandra utan att bygga och planera för alla samhällets invånare.

Under 2015 ökade bostadsbyggander i länet, en trend som länsstyrelsen ser positivt på. Men rapporten konstaterar samtidigt att byggtakten måste skruvas upp ytterligare från förra årets 6 300 inflyttningsklara bostäder till cirka 7 800 per år den kommande tioårsperioden,

Men i likhet med många av länets kommuner ser länsstyrelsen en rad hinder för att nå det målet. Till dem hör de höga produktionskostnaderna och därför efterlyser länsstyrelsen ökad konkurrens.

- De produktionskostnader som finns idag riskerar att öka boendekostnaderna än mera och det leder i slutändan till att det är få människor som har råd att efterfråga nyproducerade bostäder. En ökad konkurrens och initiering av insatser som sänker produktionskostnaderna måste till för att också sänka boendekostnaderna.

- Producenternas förmåga och vilja att ta fram ett bredare utbud som passar efterfrågan hos fler hushållsgrupper är avgörande för en nödvändig volymökning, heter det i analysen.